การระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการให้บริการ

                    บริษัทจัดการมีกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการให้บริการ โดยลูกค้าสามารถทำหนังสือร้องเรียนส่งมายังหน่วยงานบริการลูกค้า ( MFC Contact Center)  ซึ่งเป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียนของบริษัทจัดการ เพื่อให้บริษัทจัดการแก้ไขและ/หรือตอบข้อร้องเรียนดังกล่าว  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข  02-649-2000 กด 0 หรือลูกค้าอาจมีหนังสือร้องเรียนไปที่สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจัดการได้

เกี่ยวกับ MFC