ธุรกิจทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 อนุญาตให้ประกอบธุรกิจการเป็นทรัสตีของทรัสต์ ประเภทดังต่อไปนี้

– ทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
– ทรัสตีของทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
– ทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน
– ทรัสตีของทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแส
รายรับ จากอสังหาริมทรัพย์

บริการเป็นทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมในการให้บริการโดยบุคลากรมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) ด้วยกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและการบริหารความเสี่ยง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเอ็มเอฟซีสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และการให้บริการของทรัสตี

ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ

มีหน้าที่ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์บริหารกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จัดทำบัญชีทรัพย์สิน

จัดทำบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สินของทรัสตี

พิจารณาและดูแล

พิจารณาและดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งกองทรัสต์

ช่องทางให้บริการ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัสตีธุรกิจกองทรัสต์
02-649-2270-4

อีเมล
[email protected]