ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 30/1/2566

กองทุน NAV ผลตอบแทนย้อนหลัง วันที่จัดตั้ง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี % ตั้งแต่จัดตั้ง
ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี กองทุน