นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยในปี 2555 บริษัทได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
02-649-2161
ผู้บริหารฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
02-649-2161
อีเมล
[email protected]