โครงสร้างผู้ถือหุ้น

icon-image-bank

icon-image-shareholder

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

icon-image-country-group

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน

125,615,708 บาท

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ

125,615,708 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ

1 บาท

จำนวนกองทุน (ทุกประเภท) ภายใต้การจัดการของบริษัท

269 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการ

428,638 ล้านบาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ ล้านบาท 428,638 ล้านบาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

118,309 ล้านบาท

กองทุนส่วนบุคคล

30,747 ล้านบาท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

50,930 ล้านบาท

กองทุนรวม

220,621 ล้านบาท

ทรัสตี

9,193 ล้านบาท

(มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)