วิสัยทัศน์บริษัท

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทจัดการบริหารความมั่งคั่ง 3 อันดับแรกในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สร้าง การเติบโตและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท

พันธกิจ

ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง โดยทีมงานบุคลากรมืออาชีพ และระบบงานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสังคม

image-idea

ค่านิยม

การให้ความสำคัญ
กับลูกค้า

ลูกค้าคือคนสำคัญที่สุดเสมอ ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เพราะเราเชื่อว่าความพอใจ และความมั่นใจของลูกค้าที่มีให้ จะเป็นตัวผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ

ความเป็น
มืออาชีพ

เราดำเนินงานโดยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ มีหลักการและคุณธรรม ในการปฏิบัติงานภายใต้หลักบรรษัทภิ บาล ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ความพร้อม
ในการปรับตัว

เราพร้อมที่จะปรับตัว หรือเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง โดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้า เป็นหลัก เพื่อคงความเป็นผู้นำใน อุตสาหกรรม และพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คำมั่น
สัญญา

เรายึดถือในข้อตกลงและคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับบริษัท เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่น ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาให้เกิดผลสำเร็จ

ความร่วมมือ
เพื่อชัยชนะ

เราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะชนะ ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกคน และทุกฝ่ายในองค์กร เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้