การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ผ่านการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายด้านความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม
สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน สร้างสังคมที่ยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ปลูกฝังการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อถ่ายทอดและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น การบรรจุในหลักสูตรการอบรมพนักงานประจำปี การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันในการเป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและข่าวสารกิจกรรม