MFC Smart Services

MFC Smart Services เป็นช่องทางการทำธุรกรรมกองทุนซึ่งประกอบด้วยบริการหลากหลายรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนหลังจากมีการดำเนินการทำธุรกรรมผ่านบริการ Smart Services แล้วผู้ลงทุนจะได้รับ SMS จาก MFC เพื่อแจ้งยืนยันการสั่งทำธุรกรรม
* MFC ขอสงวนสิทธิในการส่ง SMS ยืนยันการรับคำสั่งทำธุรกรรมให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ให้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องกับ MFC

MFC Smart Services ประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนี้

MFC Smart Trade

เป็นช่องทางบริการการทำธุรกรรมของธุรกิจกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตของ MFC โดยผู้ใช้บริการต้องมีบัญชีกองทุนรวมก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้บริการได้ หากยังไม่มีบัญชี คลิ้ก

บริการของ MFC Smart Trade
1. ติดตามดูพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน สร้างพอร์ตจำลอง เปรียบเทียบพอร์ต และมีพอร์ตแนะนำให้เลือกสรรตามความเสี่ยง
2. สามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน, และดูรายการที่รอจัดสรร และประวัติทำรายการได้
3. รายละเอียดของข้อมูลกองทุนและความเคลื่อนไหวมูลค่าหน่วยลงทุนแบบ realtime
4. สะดวกในการอัพเดทข้อมูล KYC และแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนได้โดยไม่ต้องส่งเอกสาร
5. หมดปัญหาเรื่องการจดจำชื่อผู้ใช้งานและการลืมรหัสผ่าน ซึ่งสามารถจัดการได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง
6. วางแผนการลงทุนซื้อกองทุนด้วยวิธี DCA (Dollar-Cost Averaging) ได้แบบรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี (DCA เป็นการลงทุนที่เน้นการทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วย
จำนวนเงินเท่าๆ กัน)
7. สร้างกองทุนโปรด เพื่อไม่ให้พลาดความเคลื่อนไหวในกองทุนที่สนใจ และสร้างกองทุนติดตาม ให้แจ้งเตือนเมื่อกองทุนที่สนใจมีความเคลื่อนไหวตามที่ได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้
8. แนะนำกองทุนลดหย่อนภาษีและสามารถดูกองทุนภาษีที่ครบเงื่อนไขได้
9. ไม่ต้องกังวลเมื่อมีเงินเข้าบัญชีด้วยบริการการเรียกดูเงินปันผลและเงินค่าขายคืนอัตโนมัติย้อนหลังได้
10. เรียกดูเอกสารต่างๆ ได้ เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ MFC Smart Trade
1. สมัครใช้บริการ MFC Smart Trade ได้ด้วยตนเอง ผ่านทาง https://smarttrade.mfcfund.com/Smarttrade/Regis เลือก “MFC Smart Trade” หรือ ผ่านทาง Application MFC WEALTH
เลือก “MFC Smart Trade ”
2. เมื่อต้องการทำธุรกรรมทาง MFC Smart Trade เพียง Log in เข้าระบบ MFC Smart Trade ผ่านทาง https://smarttrade.mfcfund.com/Home/Signin หรือ Application MFC WEALTH
3. สำหรับช่องทางผ่านโทรศัพท์มือถือ/Tablet สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จากทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยค้นหาชื่อ “MFC WEALTH”
และสามารถเข้าระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้กับบริการ MFC Smart Trade

MFC Smart Fax

MFC Smart Fax เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าไม่เกิน 2.0 ล้านบาท(สองล้านบาท) โดยการส่งคำสั่งผ่านโทรสาร ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการส่งเอกสารการทำธุรกรรมฉบับจริง โดยถือว่าเอกสารการทำธุรกรรมที่ได้รับจากโทรสารแทนเอกสารการทำธุรกรรมฉบับจริง

ขั้นตอนการใช้บริการ MFC Smart Fax
1. สมัครขอใช้บริการ MFC Smart Fax ในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว โดยกรอกข้อมูลลงในคำขอสมัครใช้บริการ MFC Smart Fax และแนบเอกสารประกอบพร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง
2. บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการสมัครใช้บริการให้ทราบทางอีเมล ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
3. เมื่อต้องการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพียงกรอกรายละเอียดบนคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ลงนามในคำสั่งตามตัวอย่างลายมือชื่อที่เคยให้ไว้กับ
บริษัท พร้อมแนบเอกสารประกอบ และส่งโทรสารกลับมาที่บริษัทฯ หมายเลข 0-2649-2048

MFC Smart Tele

MFC Smart Tele เป็นบริการรับคำสั่งทำธุรกรรมทุกประเภท (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน) ทางโทรศัพท์ 0-2649-2299 (เปิดให้บริการถึงเวลา 15:00 น. ของทุกวันทำการ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เป็นผู้ดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะจัดทำคำสั่งแทนผู้ถือหน่วยลงทุน และส่ง SMS แจ้งยืนยันการรับคำสั่งให้ท่านทราบ
MFC Smart Tele ช่วยลดขั้นตอนการจัดทำและส่งใบคำสั่งเข้ามาที่บริษัท และเพิ่มความสะดวกทางการเงินของท่าน ด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (Direct Debit) เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (Direct Credit)

ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการ MFC Smart Tele
1. สมัครขอใช้บริการ MFC Smart Tele ในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว โดยกรอกข้อมูลลงในหนังสือมอบอำนาจเพื่อใช้บริการ MFC Smart Tele และส่งเอกสารกลับมายังบริษัท
2. บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการสมัครใช้บริการให้ทราบทางอีเมล ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
3. เมื่อต้องการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพียงโทรศัพท์เข้ามาที่ 0-2649-2299 เพื่อแจ้งความประสงค์ทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
4. วงเงินขั้นต่ำ/ขั้นสูง ของการทำรายการ เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนโครงการ
5. ท่านสามารถเลือกใช้วิธีการหักบัญชีเพื่อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริการ Direct Debit ที่ระบุไว้ในช่องทางการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
6. บริการ MFC Smart Tele สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา บัญชีเดี่ยว เท่านั้น และขอสงวนสิทธิการสมัครใช้บริการและทำรายการสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่
เปิดบัญชีที่สาขาภูมิภาคของบลจ.เอ็มเอฟซี และ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบัญชีนิติบุคคล บัญชีผู้เยาว์ และบัญชีร่วมทุกประเภท [..อ่านประกาศ..]

เงื่อนไขการทำรายการ

1. มูลค่าขั้นต่ำ/ขั้นสูง ในการทำรายการ เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุน ยกเว้นบริการ MFC Smart Fax รับเฉพาะคำสั่งที่มีมูลค่าไม่เกิน 2.0 ล้านบาท(สองล้านบาท)
2. เวลาในการรับคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุน ยกเว้นบริการ MFC Smart Tele รับคำสั่งถึงเวลา 15:00 น.
3. กรณีที่ท่านส่งคำสั่งในวันหยุด หรือนอกเวลาทำการของกองทุน บริษัทจะดำเนินการตามคำสั่งของท่านในวันทำการถัดไป
4. กรณีใช้วิธีการชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) บริษัท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัญชีดังกล่าว หากบริษัท ไม่สามารถดำเนินการหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากของท่านได้ 3 รายการต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นรายการซื้อผ่านช่องทางใด หรือ เป็นรายการซื้อตามแผนการลงทุนแบบสม่ำเสมอ

เอกสารในการสมัครบริการ MFC Smart Services
1. กรณีบุคคลธรรมดา
– คำขอสมัครใช้บริการ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
– คำขอสมัครใช้บริการ
– สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
– หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ กรณีที่ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมของนิติบุคคล ไม่ตรงกันกับเงื่อนไขที่ระบุในคำขอเปิดบัญชี

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (MFC Contact Center) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0 ได้ทุกวันทำการ ในเวลา 08:30 – 17:00 น.

หมายเหตุ
1. วัน และเวลาในการทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกองทุน
2. การทำรายการผ่านทางช่องทาง MFC Smart Services ลูกค้าต้องทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) ก่อนใช้บริการ

* MFC ขอสงวนสิทธิในการส่ง SMS ยืนยันการรับคำสั่งทำธุรกรรมให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ให้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องกับ MFC

MFC Smart Services ช่องทางการทำธุรกรรมกองทุนรหลากหลายรูปแบบ