ความเป็นมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศจดทะเบียนประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่า "บริษัท กองทุนรวม จำกัด"  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งให้เป็นสถานบันการเงินที่มีส่วนร่วมในการระดมเงินออมจากประชาชน ทั่วไปเพื่อพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ทั้งนี้เป็นการร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation หรือ IFC) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท "กิจการจัดการลงทุน"  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518

ในปี 2536 บริษัทได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์และได้รับความเห็นชอบการจดทะเบียนดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2536 และในปี 2544 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม "บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด (มหาชน)" เป็นชื่อใหม่ "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 ทั้งนี้ เพื่อให้ชื่อของบริษัทสะท้อนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนที่ชัดเจน มีความโดดเด่น และเป็นที่จดจำได้ง่ายสำหรับลูกค้าและนักลงทุนทั่วไป ในขณะเดียวกันบริษัทได้ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทใหม่ในโอกาสนี้ด้วย

14

มีนาคม 2518

จดทะเบียนประกอบธุรกิจบริษัท
จัดการกองทุนแห่งแรกของ
ประเทศไทย

40+

ปี

ประสบการณ์ด้านการจัดการ
กองทุนรวม

2536

BKK : MFC

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

50+

คน

ทีมงานผู้จัดการกองทุนที่มี
ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
กองทุนรวม

428,638

ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

เชี่ยวชาญ

+ ประสบการณ์

เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการกองทุน

  • มีกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทกองทุน
  • มีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึก
  • มีการจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบ

มาก ประสบการณ์ ด้านการลงทุน

  • ผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์ยาวนานมากที่สุดในอุตสาหกรรมการจัดการกองทุน
  • ผ่านวัฎจักรและวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาได้อย่างยาวนานกว่า 40 ปี
  • ทีมผู้บริหารทีมใหม่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการจัดการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • มุ่งมั่นในการลงทุนในตลาดที่ได้ศึกษาวิเคราะห์มาเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

บริการด้านการเงินของ MFC

การจัดการ
กองทุนรวม

ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน” ตามใบอนุญาตเลขที่ 103/2518 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518 ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริหารจัดการกองทุนกองทุนรวมทุกประเภทรวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

การจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎกระทรวงการคลังในปี 2527 บริษัททำหน้าที่บริหารกองทุนและดูแลงานด้านระบบทะเบียนสมาชิกให้กับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย อาทิ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน บริษัทมีรูปแบบกองทุนหลายประเภทที่มุ่งเน้นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้ การให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน การรับโอนกองทุน (เปลี่ยนผู้จัดการกองทุน) การจัดทำข้อบังคับกองทุน การดำเนินการยื่นจดทะเบียนกองทุนต่อนายทะเบียน และการจัดทำเอกสารต่างๆ ของกองทุนตามข้อตกลง และภายใต้ข้อกำหนดของกฏหมาย หรือกฏระเบียบของนายทะเบียน

การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2540 กองทุนส่วนบุคคลเป็นกองทุนที่สามารถกำหนดรูปแบบการลงทุนให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งได้แก่ บุคคลธรรมดาทั่วไป นิติบุคคล รวมถึงคณะบุคคลทั้งชาวไทยและต่างประเทศบริหารและจัดพอร์ตการลงทุนตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุนตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของลูกค้า โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน

ระดมเงินทุนเพื่อลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ , ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, โครงสร้างพื้นฐานและREITs, เป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน, บริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, โครงสร้างพื้นฐาน

นายทะเบียน
หลักทรัพย์

บริษัทได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลังในปี 2525 และจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2536

ผู้จัดการทรัสต์

บริษัทได้รับใบอนุญาตโดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสำหรับการจัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)

ทรัสตี

บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทรัสตีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม 4 ประเภท แก่ การเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) โดยได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 การเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน และการเป็นทรัสตีของทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 และการเป็นทรัสตีของทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564