แบบประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงของคุณอยู่ในระดับไหน

เมื่อ ความเสี่ยง คือ โอกาสที่มูลค่าเงินลงทุนจะลดลงเมื่อขายหรือไถ่ถอน ท่านจึงควรรู้ว่าสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด โดยการประเมินความเสี่ยงจากความรู้
ประสบการณ์ ทัศนคติ และการยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนของท่าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนที่ท่านสนใจจะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับท่าน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบประเมินความเสี่ยง

เรื่อง ดาวน์โหลด
แบบประเมินความเสี่ยง

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เป็นเพียงข้อมูลเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจเรื่องการวางแผนการลงทุนเบื้องต้นเท่านั้น ในการลงทุนจริง ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ประกอบ เพื่อให้สามารถวาแผนการลงทุนได้บรรลุตามเป้าหมาย
(ข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะเริ่มใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เหมาะสม ( ตาม ประกาศที่ ทธ/น/ข.47/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการให้คำแนะนำการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/5536s.pdf ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ซึ่งกำหนดให้ผู้ลงทุนทุกรายตอบแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนก่อนการซื้อกองทุนรวม เพื่อประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในการที่จะได้ทราบถึงระดับความเสี่ยง ที่ตนเองรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสม โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวบรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐานตลอดทั้งให้สิทธิแก่ บลจ. ในการระงับการให้บริการทำธุรกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมแก่ผู้ลงทุนที่ปฏิเสธการตอบแบบประเมินดังกล่าว