รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวันการันตีความแข็งแกร่ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศจดทะเบียนประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่า "บริษัท กองทุนรวม จำกัด" โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งให้เป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนร่วมในการระดม

2563

รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม
ประเภทกองทุนหุ้นภายในประเทศปี 2020
จาก SET and Money & Banking

2562

รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม
ประเภทกองทุนหุ้นภายในประเทศปี 2019
จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2019

รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019
ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่
จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2019

2561

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น
แห่งปี 2018

จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

2560

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น
จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

2559

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น
จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

I-DEVELOP รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น
ประเภทกองทุนตราสารทุนโลก
จากวารสารการเงินธนาคาร

2558

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว
รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2015 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 100%
จาก วารสารการเงินธนาคาร

รางวัลพิเศษ บริษัทจัดการลงทุนที่มีระบบงานดีเด่น
กองทุนร่วม (Pooled Fund)
จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

2557

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน
ยอดเยี่ยม

ประเภทบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
2,000-10,000 ล้านบาท

รางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น
ประเภทกองทุนร่วม (Pooled Fund)
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว