แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

ในรอบปี2564 ทุุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปีที่ 2 โดยมีการระบาดของเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์เดลต้าในช่วงเดือนกรกฎาคม2564 และสายพันธุ์โอไมครอนในช่วงปลายปี 2564 โดยเริ่มเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีน อยู่่ในระดับสููงมีแนวโน้มความรุุนแรงของโรคน้อยกว่าการระบาดในปี2563 และมีอัตราการเสียชีวิตที่ลดลงอย่่างมีนัยสำคัญ ทำให้สถานการณ์ทั่วโลกกลับมาดีขึ้น มีการผ่อนคลาย lock down ตั้งแต่ช่วงปลายปี2564 ถึงปัจจุุบัน

ประสงค์ขอรับรายงานประจำปีรูปเล่ม(ฉบับล่าสุด)

กรอกตัวอักษร
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
รายงานประจำปี