แบบทดสอบก่อนการลงทุน

สไตร์กับประเภทการลงทุน

รายละเอียดข้อมูลลูกค้า
  คำนำหน้าชื่อ
  ชื่อ
  นามสกุล
  เลขที่บัตรประชาชน
  อีเมล
1.ข้อมูลด้านงาน
  1.1. รายได้ของผู้ลงทุนโดยประมาณ
  1.2. รายจ่ายและภาระทางการเงินของผู้ลงทุนโดยประมาณ
  1.3. ทรัพย์สินของผู้ลงทุนมูลค่าประมาณ (รวมสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เงิินฝาก และเงิินลงทุนต่างๆ)
  1.4. มูลค่าเงินลงทุนที่ท่านประสงค์จะมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) บริหารเงินลงทุนของทุน
2. ความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน
  2.1. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารประเภทต่าง ๆ เช่น ตั๋วเงิน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นและ กองทุนรวม ฯลฯ อยู่ในระดับใด
  2.2. ท่านมีประสบการณ์ในการลงทุนประเภทใดบ้าง (ขอให้เลือกตอบข้อเดียวที่มีคะแนนสูงสุด)
  2.3. ท่านมีความเห็นอย่างไรกับคำกล่าวต่อไปนี้
  เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่แน่ใจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุน
  การลงทุนในกองทุนรวมทำให้เกิดการกระจายการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงได้ดีกว่าการลงทุนหลักทรัพย์ใดเพียงหลักทรัพย์เดียว
  โดยทั่วไปการลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้น ถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร / หุ้นกู้
  การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาทเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเลย
  พันธบัตรรัฐบาทมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน
  อัตราผลตอบแทนมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับความเสี่ยง กล่าวคือ ความเสี่ยงสูง อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังก็จะสูง
  ผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อ ในการพิจารณาเลือกการลงทุน
  โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีอายุน้อยจะสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากกว่าผู้มีอายุมากเนื่องจากมีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวกว่า
  ผู้ลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทใด จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารนั้น
  ผู้ลงทุนในหุ้นของบริษัทใด จะมีสถานะเป็นเจ้าของบริษัทนั้น
  ผู้ลงทุนควรที่จะสำรองเงินไว้เผื่อฉุกเฉินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนนำเงินที่เหลือไปลงทุน
  การกำหนดวัตถุประสงค์การลงทุนที่ชัดเจนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ลงทุนเลือกการลงทุนที่เหมาะกับตนเองได้
3.วัตถุประสงค์ / เป็นหมายในการลงทุน
  3.1. โปรดเลือกข้อที่อธิบายวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการลงทุนครั้งนี้ของท่านเพีองข้อเดียว
  3.2. กรอบระยะเวลาการลงทุนที่ท่านต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
4.ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  4.1. เมื่อลงทุนแล้ว ท่านจะมีลักษณะใด
  4.2. สมมุติว่าท่านลงทุนกับกองทุนของเอ็มเอฟซี ครั้งนี้แล้ว ผ่านไป 2 เดือน ปรากฏว่ากองทุนที่ท่านลงทุนมีมูลที่ท่านลงทุนมีมูลค่าลดลง 10% (เช่น ลงทุน 100 บาท ผ่านไป 2 เดือน เหลือมูลค่า 90 บาท)ท่านจะทำอย่างไร
  4.3. สมมุติิว่าท่านจัดสรรเงินเพื่อลงทุนครั้งนี้ 100,000 บาท แผนการลงทุนแบบใดที่ท่านคดว่าจะลงทุน
  แผนการลงทุน ผลตอบแทนตามสภาวการณ์ต่างๆ
  สถานการณ์ปกติ สถานการณ์ดีมาก สถานการณ์เลวร้าย
  กำไร 3,000 กำไร 4,000 กำไร 500
  กำไร 4,000 กำไร 8,000 กำไร 1,000
  กำไร 6,000 กำไร 15,000 กำไร 8,000
  กำไร 9,000 กำไร 25,000 กำไร 12,000
  กำไร 12,000 กำไร 43,000 กำไร 24,000
  กำไร 13,000 กำไร 50,000 กำไร 28,000
5. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลจำกัดในการลงทุนหรือความต้องการพิเศษ
  5.1. ท่านมีข้อจำกัดเฉพาะการลงทุนหรือความต้องการพิเศษ
    ข้อคำนึงทางด้านภาษี
    อื่นๆ ได้แก่
  5.2.ท่านมีข้อมูลข้อจำกัดเฉพาะการลงทุนหรือความต้องการพิเศษ
คำนวณ