คู่มือการลงทุน RMF/SSF/LTF

เงื่อนไขการลงทุน
​​​เงื่อนไขการลงทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Retirement Mutual Fund (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม Super Savings Fund (SSF) กองทุนรวมเพื่อการออม Super Savings Fund Extra (SSFX) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว Long Term Equity Fund (LTF)
จำนวนเงินลดหย่อนภาษี สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี (รวมกับเงินที่สะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ประกันบำนาญ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ) สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ และไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี (รวมกับเงินที่สะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กบข. ประกันบำนาญ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท) สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี สูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
ระยะเวลาถือครอง ไม่น้อยกว่า 5 ปีเต็ม นับจากวันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และถือจนอายุ 55 ปีบริบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อหน่วยลงทุน ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อหน่วยลงทุน 7 ปีปฏิทิน
ปีที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ใช้สิทธิในปีที่ซื้อ ต้องซื้อระหว่างปี 2563 - 2567 ต้องซื้อระหว่าง 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563 สิ้นสุดปี 2562
ความต่อเนื่องในการลงทุน ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี (เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี ติดต่อกัน) ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี