คู่มือการลงทุน RMF/Thai ESG/SSF/LTF

Image RMF

คู่มือการลงทุน RMF

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Image Thai ESG

คู่มือการลงทุน Thai ESG

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Image SSF

คู่มือการลงทุน SSF

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Image LTF

คู่มือการลงทุน LTF

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
เงื่อนไขการลงทุน
​​​เงื่อนไขการลงทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Retirement Mutual Fund (RMF) กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน Thailand ESG Fund (Thai ESG) กองทุนรวมเพื่อการออม Super Savings Fund (SSF) กองทุนรวมเพื่อการออม Super Savings Fund Extra (SSFX) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว Long Term Equity Fund (LTF)
จำนวนเงินลดหย่อนภาษี สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี (รวมกับเงินที่สะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ประกันบำนาญ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ) สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ และไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ไม่นับรวมในวงเงิน 500,000 บาทที่สะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม กบข. ประกันบำนาญ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ) สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ และไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี (รวมกับเงินที่สะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กบข. ประกันบำนาญ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท) สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี สูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
ระยะเวลาถือครอง ไม่น้อยกว่า 5 ปีเต็ม นับจากวันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และถือจนอายุ 55 ปีบริบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 8 ปี นับจากวันที่ซื้อหน่วยลงทุน ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อหน่วยลงทุน ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อหน่วยลงทุน 7 ปีปฏิทิน
ปีที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ใช้สิทธิในปีที่ซื้อ สิ้นสุดปี 2575 ต้องซื้อระหว่างปี 2563 - 2567 ต้องซื้อระหว่าง 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563 สิ้นสุดปี 2562
ความต่อเนื่องในการลงทุน ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี (เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี ติดต่อกัน) ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี