จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ

จริยธรรมทางธุรกิจ

1. การปฏิบัติกฎหมาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีการจัดการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เพื่อให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผิดชอบและระมัดระวังรอบคอบ และปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน จรรยาบรรณการจัดการลงทุนและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุน จรรยาบรรณและหลักปฏิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม


2. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส การทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและทันเวลา


3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ลงทุนทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ บริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รักษาข้อมูลนั้นให้จำกัดเฉพาะบุคคลที่จำเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้แสวงหาผลประโยชน์

4. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใด ๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ นอกจากนั้น เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น บริษัทได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากคู่ค้าให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

5. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่อาจเกิดการทุจริต การคอร์รัปชั่น การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ หรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลเหล่านั้นในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

6. การเคารพสิทธิมนุยษชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ระมัดระวังในการประกอบธุรกิจโดยไม่ละเมิดหรือส่งเสริมต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน เคารพความเป็นส่วนตัวและสิทธิของแต่ละบุคคลที่ติดต่อปฏิบัติงานด้วย ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและอย่างเท่าเทียม สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสอดส่อง ดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ

7. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้พนักงานนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ในการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันพนักงานมีหน้าที่ในการระมัดระวังและป้องกันไม่ให้บุคคลใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทด้วย

8. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพการให้บริการและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดรับตามมาตรฐาน ISO 27001 ที่ครอบคลุมเรื่อง Cyber Security โดยมีคณะทำงานด้าน IT Security ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

9. การยึดมั่นการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเงินลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ความสามารถและความชำนาญ ด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวังตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตอลดจนมีส่วนผลักดันให้เกิดการสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืนในบริษัทที่ลงทุน เพื่อให้บริษัทสามารถส่งต่อผลตอบแทนที่ดีระยะยาวให้แก่ลูกค้าและผู้ถือหน่วยลงทุน

10. การรักษาความลับ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทยึดมั่นในรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและการรักษาผลประโยชน์ โดยข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับความตุ้มครองตามกฎหมาย มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้พนักงานหรือบุคคลใดนำข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์หรือทำให้ได้รับความเสียหาย

11. การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สร้างความสัมพันธ์พิเศษอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นกลางในการปฏิบัติงานหรือก่อให้เกิดความใม่เสมอภาคในการให้บริการ เคารพสิทธิ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ยึดมั่นในคำสัญญา และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

12. การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตอบแทนสังคมผ่านผลิตภัณฑ์และกิจการต่าง ๆ ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

13. การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริง ไม่ทำข้อตกลงกับคู่แข่งหรือผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาด

14. การคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขอนามัยที่ดีในการสถานที่ทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของพนักงานและของบริษัท พร้อมทั้งได้จัดให้มีการอบรมอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อตระหนักถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงาน

1. การปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)

ในการปฏิบัติงานพนักงานต้องไม่กระทำการไปในทางไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือมีพฤติกรรมที่เห็นได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ที่บริษัทได้มอบหมาย โดยให้พนักงานปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตต่อการประกอบวิชาชีพโดยไม่กระทำการในลักษณะเอาเปรียบลูกค้าหรือแสวงหาประโยชน์จากลูกค้าให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น พนักงานทุกคนต้องยึดหลักความสำคัญและประโยชน์อันสูงสุดของกองทุนและลูกค้าพร้อมๆ กับผลประโยชน์ของบริษัท ตัวอย่างเช่น ห้ามพนักงานขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าโดยที่บริษัทไม่ได้อนุญาต เป็นต้น

2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (Skill, care and diligence)

พนักงานทุกคนต้องใช้วิจารณญานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน ลูกค้า และบริษัท

3. หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ (Market practice)

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (Information about customers)

ในการให้บริการแก่ลูกค้า พนักงานต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อทราบถึงสถานภาพและวัตถุประสงค์ของลูกค้า และสามารถให้คำแนะนำในบริการแต่ละประเภทให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

5. ข้อมูลสำหรับลูกค้า (Information for customers)

ในการตัดสินใจลงทุน ให้คำแนะนำ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า บริษัทจะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน เหมาะสม ทันเวลาและเสมอภาคกับลูกค้าทุกราย นอกจากนี้ บริษัทจะต้องให้มีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนในการกระทำใด ๆ ว่ามีความชัดเจน และโปร่งใส

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of interest)

ในการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีพฤติการณ์ให้สงสัยได้ว่าจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากจะเกิดขึ้นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บริษัทจะยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลโดยเคร่งครัด

7. การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (Customer assets)

ในกรณีที่ต้องจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทจะจัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งมีการแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัท โดยสามารถระบุทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าแต่ละราย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้บันทึกข้อมูลกับผู้จัดเก็บรักษา และมีการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

8. เงินทุน (Financial resources)

บริษัทในฐานะบริษัทจัดการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำรงสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุน และไม่ก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่กองทุน สำหรับการบริหารเงินทุนของบริษัท บริษัทจะต้องดำรงสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอที่จะรับภาระผูกพันจากการดำเนินธุรกิจ การลงทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มี เงินทุนและการบริหารเงินทุนที่ดี

9. การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน (Internal organization)

บริษัทต้องดำเนินการให้มีการจัดการและควบคุมการบริหารงานภายในของบริษัทที่ดี มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการมอบหมายงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนดไว้

10. ความสัมพันธ์กับองค์กรกำกับดูแล (Relations with regulators)

บริษัทจะต้องให้ความร่วมมือต่อองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่คาดว่าจะต้องมีการเปิดเผยหรือชี้แจงใดๆ บริษัทจะรายงานต่อองค์กรกำกับดูแลในทันที

จรรยาบรรณการจัดการลงทุน (Code of Ethics)

ปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุนปฏิบัติตามจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจจัดการดังนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือประชาชน รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์อื่น

2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ

3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวังด้วยข้อมูลที่เพียงพอ และมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด

4. เปิดเผยให้ลูกค้าทราบ ในกรณีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ให้บริการนั้น

5. ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยเว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ต่อระบบสถาบันการเงินหรือประชาชน

6. ห้ามมิให้กระทำการ หรือช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือการกระทำอันเป็นความผิด เกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต หรือการกระทำอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศตลอดจนปกปิดหรือมีส่วนในการยักย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการกระทำดังกล่าว

7. รายงานเลขาธิการสมาคม และหรือ นายกสมาคม และแจ้ง หน่วยราชการ และหรือ องค์กร และหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหรือมีหน้าที่ควบคุม และหรือ กำกับดูแลธุรกิจประเภทการจัดการลงทุน ถึงพฤติกรรมที่เห็นได้ว่าอาจเป็นการผิด

8. จัดการลงทุนให้แก่ลูกค้าโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการลงทุนกับวัตถุประสงค์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สภาพแวดล้อม ตลอดจนข้อจำกัดต่างๆ ของลูกค้า

9. รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

10. เปิดเผยต่อลูกค้าในเรื่องลักษณะของการให้บริการ ค่าตอบแทน ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจน

ถูกต้องและครบถ้วน

11. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน

12. จัดให้มีระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของพนักงาน

13. ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่สมาคมกำหนด

หลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน (Code of Ethics of Compliance Officer)

1. ต้องตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร เต็มความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ

2. ต้องมีความจงรักภักดีต่อบริษัท แต่จะไม่กระทำผิดกฎหมายหรือปฏิบัติตนผิดศีลธรรมอันดี

3. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือกิจกรรมใดๆ อันจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของบริษัท

4. ต้องไม่กระทำการใดๆ อันนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัท อันอาจนำไปสู่ความมีอคติ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมได้

5. ต้องไม่รับสิ่งของมีค่า หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากเพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าหรือคู่สัญญา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือทำให้ความเป็นอิสระเที่ยงธรรมลดน้อยลง

6. ต้องรักษาความลับของกองทุน ลูกค้า และหรือบริษัท ที่ล่วงรู้จากการทำงานในหน้าที่ และไม่นำความลับไปหาประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำการใดอันเป็นการขัดผลประโยชน์ของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัท หรือขัดต่อกฎหมาย

7. ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่มีนัยสำคัญจากการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการไม่รายงานข้อมูลนี้จะมีผลต่อการดำเนินงานของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัท หรือเป็นการปกปิดการกระทำผิดกฎหมาย

8. ต้องใฝ่หาความรู้และปรับปรุงวิธีการทำงานของตนให้มีความเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

การเปิดเผยการปฏิบัติฝ่าฝืนจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ

ในปี 2566 บริษัทไม่มีการปฏิบัติฝ่าฝืนจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ