กองทุนส่วนบุคคล

กองทุนส่วนบุคคลคืออะไร

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) คือ รูปแบบการลงทุนที่มีเอกสิทธิเฉพาะตัวสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการลงทุน ซึ่งคุณสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน ตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้อจำกัดของคุณเอง โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด รูปแบบและนโยบายการลงทุนได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับคุณ อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ข้อดีของกองทุนส่วนบุคคล

1 บริหารเงินลงทุนโดยมืออาชีพ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
2 สามารถลงทุนได้หลากหลาย และเลือกความเสี่ยงที่เหมาะสมได้
3 สามารถกำหนดนโยบายการลงทุนร่วมกับผู้จัดการกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุน
4 มีการกระจายความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
5 ความยืดหยุ่น และความคล่องตัวในการปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
6 ค่าธรรมเนียมยืดหยุ่นตามขนาดของมูลค่าเงินลงทุน

กองทุนส่วนบุคคล

เหมาะกับใคร..?

สนใจในกองทุนส่วนบุคคล