คำสงวนสิทธิ

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("เอ็มเอฟซี") และข้อมูลของกองทุนต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของเอ็มเอฟซี

- เอ็มเอฟซี เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างไรก็ตาม การที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการโครงการจัดการกองทุนรวมที่มีรายละเอียดอยู่บนเว็บไซด์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

- กองทุนรวมที่ปรากฏในเว็บไซด์นี้ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในประเทศไทย ดังนั้น การใช้ข้อมูลที่จัดไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านรับรองและยอมรับว่าท่านเป็นบุคคลผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่เป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ในประเทศของท่าน ทั้งนี้ เป็นที่เข้าใจอย่างแจ้งชัดว่า ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ มิได้จัดไว้ให้เพื่อการเผยแพร่ หรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย หรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ ภายใต้การจัดการของเอ็มเอฟซี ในประเทศซึ่งการกระทำในลักษณะเช่นนี้ถือเป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา

- การลงทุนในกองทุนรวมใด ๆ ที่มีรายชื่อปรากฏในเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายไทย รวมถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ผู้สนใจลงทุนควรใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือชี้ชวนประกอบอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

- ในการลงทุนในกองทุนรวมใด ๆ ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงและความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าจำนวนเงินลงทุน

- การลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และจะไม่ได้รับการค้ำประกันจากสถาบันผู้รับฝากหรือหน่วยงานราชการใดๆ ทั้งสิ้น

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ราคาของหน่วยลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับจากหน่วยลงทุนมีโอกาสขึ้นและลงตลอดเวลา

- เอ็มเอฟซีเชื่อว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล อย่างไร ก็ตาม เอ็มเอฟซีไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ และเอ็มเอฟซี ตลอดจนกรรมการ และพนักงานของเอ็มเอฟซีไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดประการใด ที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลดังกล่าว รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ปรากฏนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

- เอ็มเอฟซี รวมถึงผู้ถือหุ้น กรรมการ และพนักงานของเอ็มเอฟซี อาจมีการลงทุนในกองทุนรวมที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนภายใต้การจัดการลงทุน แต่ทั้งนี้บริษัทได้ทำตามกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการและพนักงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- บริษัทและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี ที่เกิดขึ้นกับข้อมูล หรือระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชม หรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซด์

- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน และผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลใน website หรือเอกสารต่างๆ หรือห้ามแจกจ่าย หรือห้ามทำสำเนา หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี