รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 49 (วันพฤหัสบดี 20 เมษายน 2566)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48 (วันพฤหัสบดี 21 เมษายน 2565)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47 (วันพฤหัสบดี 22 เมษายน 2564)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46 (วันพฤหัสบดี 22 เมษายน 2563)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 (วันพฤหัสบดี 18 เมษายน 2562)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 (วันพฤหัสบดี 19 เมษายน 2561)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 (วันพฤหัสบดี 20 เมษายน 2560)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 (วันจันทร์ 25 เมษายน 2559)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41 (วันอังคาร 21 เมษายน 2558)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 (วันอังคาร 27 มกราคม 2558)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40 (วันพฤหัสบดี 10 เมษายน 2557)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 (วันพฤหัสบดี 11 เมษายน 2556)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 (วันพฤหัสบดี 19 เมษายน 2555)
Subject Download
The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 49 (20 April 2023)
The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 48
The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 47
The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 46
The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 45
The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 44
The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 43
The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 42
The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 41
The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 40
The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 39
The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 38