ลงทุนแบบสม่ำเสมอ

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ (MFC Savings Plan) คือบริการซื้อหน่วยลงทุนแบบหักบัญชีสม่ำเสมอ ด้วยจำนวนเงินลงทุนที่เท่า ๆ กันทุกงวด ซึ่งอาจกำหนดการลงทุนเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี โดยไม่คำนึงถึงราคาหน่วยลงทุน ณ ขณะนั้น

ข้อดี MFC Savings Plan

การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยสร้างวินัยในการออมและการลงทุน และช่วยลดความผันผวนของราคา จึงสามารถได้ต้นทุนเฉลี่ยต่ำกว่าการลงทุนเพียงครั้งเดียว ทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนเพียงครั้งเดียว ตามหลักการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA: Dollar Cost Averaging)

เงื่อนไขการให้บริการ MFC Savings Plan

1. บริษัทจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและหักบัญชีเงินฝากตามที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
2. กรณีที่บริษัทไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอรวมกัน 3 ครั้งต่อเนื่อง บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
3. กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขคำสั่งซื้อ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติใหม่ ทั้งนี้ ฉบับเก่าจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ : บริษัทสงวนสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีที่ท่านสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านได้ 3 รายการต่อเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นรายการซื้อผ่านช่องทางใด หรือเป็นรายการซื้อตามแผนการลงทุนแบบสม่ำเสมอ

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ MFC Savings Plan

1. ใบคำสั่งซื้อแบบสม่ำเสมอ และ หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก ดาวน์โหลดเอกสาร
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารที่สามารถหักบัญชีเงินฝาก MFC Savings Plan

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2. ธนาคารกสิกรไทย
3. ธนาคารทหารไทยธนชาติ
4. ธนาคารไทยพาณิชย์

รายชื่อกองทุนที่เปิดให้บริการ MFC Saving Plan

กองทุนรวม ตราสารทุน
(Equity Fund)
กองทุนรวมตราสารหนี้
(Fixed Income Fund))
กองทุนรวมผสม
(Flexible Fund)
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
(Foreign Investment Fund)
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(Fund of Fund)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(Retirement Mutual Fund: RMF)
กองทุนรวมเพื่อการออม
(Super Saving Fund: SSF)
HI-DIV MMGOVMF M-BT I-DEVELOP MGFGA MPDIVMF HI-DIV RMF MCHINASSF
HIDIVMF MFF MIF-G I-GOLD MGFGD I-GOLDRMF MGFSSF
HIDIVPLUSG MMM-MF M-INCOMEAI IREITG MGMVOL M-BOND MHEALTHSSF
M-ACTIVE MMM-PLUS MIPLUS-G I-SMART MGTECH M-FIX MIFSSF
MAMF SMARTMF MPII-A MATECH-A MHEALTHG MGFRMF MIPLUS-SSF
MDIVA-A SMART-PLUS MPII-D MATECH-D MINFRA MMF-RMF MMGOVSSF
MDIVA-D Q-PORT MCANN M-META M-PROP RMF M-MIDSMALL-SSF
M-FOCUS MCBOND M-MULTI-A MRENEWRMF MMM-SSF
MGMF MCHEVO M-MULTI-D M-S50 RMF MPDIVSSF
MIDSMALLMF MCHINAGA MRENEW-A M-TWSUK RMF MRENEW-SSF
MIFMF MCHINAGD MRENEW-D M-VALUE MTF-SSF
M-MEGA-A MCONT M-SMART INCOME-AC MTQ-SSF
M-MEGA-D MCONVERT M-SMART INCOME-AR MVSSF
M-MIDSMALL-A M-EDGE M-VI SMARTSSF
M-MIDSMALL-D M-EM MVIET
M-S50 M-EUBANK
MS50MF MEURO
M-SELECTCG MFTECH
MVMF MGAG

สถานที่ติดต่อซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-2000
โทรสาร. 0-2649-2100