ลงทุนแบบสม่ำเสมอ

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ (MFC Savings Plan) คือบริการซื้อหน่วยลงทุนแบบหักบัญชีสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากันทุกงวด อาจจะลงทุนรายเดือนหรือเฉพาะบางเดือนที่ต้องการ

การกระจายการลงทุนในช่วงเวลาต่างๆ ทำให้ลดความผันผวนได้ จึงสามารถได้ต้นทุนเฉลี่ยต่ำกว่าการลงทุนเพียงครั้งเดียว ทำให้มีโอกาสสร้างผลกำไรที่ดีกว่าการลงทุนเพียงครั้งเดียว ตามหลักการลงทุนแบบเฉลี่ยราคา (Dollar Cost Averaging)

• บริษัทจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและหักบัญชีเงินฝากตั้งแต่วันที่ 1-31 ของทุกเดือน 
• กรณีที่ไม่สามารถหักบัญชีได้ 3 ครั้ง (ต่อเนื่องกัน) คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
• หากต้องการแก้ไขคำสั่งซื้อ ลูกค้าต้องดำเนินการกรอกคำสั่งซื้อแบบสม่ำเสมอใหม่ ทั้งนี้ฉบับเก่าจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีที่ท่านสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านได้ 3 รายการต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นรายการซื้อผ่านช่องทางใด หรือ เป็นรายการซื้อตามแผนการลงทุนแบบสม่ำเสมอ

1.ใบคำสั่งซื้อแบบสม่ำเสมอ และ หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก >> คลิ๊กที่นี่
2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก

กองทุน MFC ที่เปิดให้บริการ MFC Savings Plan

 

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• ธนาคารกสิกรไทย
• ธนาคารทหารไทย
• ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงเทพ  
• ธนาคารกรุงไทย  
• ธนาคารธนชาต

• ธนาคารเกียตนาคิน
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-2000
โทรสาร. 0-2649-2100