กองทุนรวม

กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน 
แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ ที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น
      มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน หรือ
      ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน หรือ
      ไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน

กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมาย   ให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้


   กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed income fund)
        • เน้นลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ เช่น เงินฝาก พันธบัตร หรือ หุ้นกู้ เน้นความเสี่ยงต่ำ รับรายได้ประจำจากดอกเบี้ย

   กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น (
capital protected fund)

        • เน้นการลงทุนแบบต้นไม่หายแต่กำไรไม่สูงมากนัก ด้วยกลไกการเลือกลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ


   กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (
foreign investment fund : FIF)

     เป็นช่องทางกระจายเงินทุนไปยังต่างประเทศเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (
fund of funds)

     เป็นกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมอื่นอีกทีหนึ่งเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนด

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (
equity fund)
     เน้นลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65 % เสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนก็ มีโอกาสสูงด้วย

กองทุนรวมมีประกัน (
guaranteed fund)
     ลงทุนแบบสบายใจ สบายกระเป๋า เพราะมีผู้รับประกันความเสี่ยง (guarantor) ตามเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนด

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (
property fund)
     ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน หรือ ศูนย์การค้า ที่ผู้ลงทุน สามารถเป็นเจ้าของตึกก็ได้ และมีโอกาสได้
       รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินนั้นๆ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (
Retirement Mutual fund : RMF)
     ลงทุนแบบออมเงินระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุพร้อมได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ลดทุกปีที่ซื้อสูงสุดร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งปีหรือ
       ไม่เกิน 500,000 บาท เน้นลงทุนระยะยาวต่อเนื่องจนอายุ 55 ปี

กองทุนรวมผสม (
mixed fund)
     ลงทุนทั้งหุ้นและตราสารหนี้ผสมผสานกัน เน้นความยืดหยุ่นปรับสัดส่วนการลงทุนตามสถานการณ์ เพื่อลดความเสี่ยง

กองทุนรวมตลาดเงิน (
money market fund)
     ลงทุนในตราสารการเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี เป็นส่วนใหญ่เน้นความเสี่ยงต่ำ แต่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก

กองทุนรวมดัชนี (
index fund)
     เน้นการสร้างผลตอบแทนล้อตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ ที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุน เช่น ลงทุนตามดัชนี 
       SET Index หรือ SET50 เป็นต้น

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (
Long term equity fund : LTF)
     เน้นการลงทุนในหุ้น ที่แถมสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับเงินที่นำมาลงทุน ได้มากถึงร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งปี หรือไม่เกิน 500,000 บาท              ระยะเวลาลงทุนเพียง 5 ปฏิทิน

Exchange Traded Fund (ETF)
     กองทุนเปิดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน ETF โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (Brokers) ได้
       เหมือนการซื้อขายหุ้นทั่วไป และยังช่วยลดความเสี่ยง อีกทั้งยังใช้เงินเริ่มต้นในการลงทุนไม่มาก พร้อมกับช่วยสร้างสภาพคล่องของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้มากขึ้น

      1. บริหารโดยมืออาชีพ ซึ่งมืออาชีพในที่นี้หมายถึง "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.)" หรือ   "บริษัทจัดการ" ซึ่งมีผู้จัดการ
          กองทุนรวมที่มีความรู้และประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์รวมถึงวางแผนการลงทุนตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกอง

      2. มีการกระจายความเสี่ยง ผู้จัดการกองทุนรวมจะนะเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระจายและช่วยลด
          ความเสี่ยง
      3. มีสภาพคล่อง ผู้ลงทุนสามารถแปรหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ให้เป็นเงินสดได้ด้วยการขายหน่วยลงทุนคืนบลจ. หรือนำไปขายเปลี่ยนมือใน
          ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้
      4. มีทางเลือกในการลงทุน เนื่องจากกองทุนรวมแต่ละกองมีนโยบายเฉพาะตัวในการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกนโยบายที่เหมาะสม
          กับตนเองได้

      5. มีกลไกป้องกันผู้ลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ในการทำธุรกิจ
          รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนได้เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนถูกเอาเปรียบ

       ความสามารถและประสบการณ์
               alt  MFC เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจจัดการ ลงทุน โดย MFC มีประสบการณ์ในการจัดการกองทุนรวมกว่า 34 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี 2518           
               alt บุคลากรของ MFC ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการจัดการกองทุน มีความรู้ ความสามารถและ มากด้วยประสบการณ์อัน    ยาวนาน

ความมั่นคง
  alt มีภาครัฐถือหุ้นกว่า 41% ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง และธนาคารออมสิน

ความรวดเร็วและความคล่องตัวในการให้บริการ
  alt
MFC ดำเนินการโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้านรวมถึงการประสานงาน กันอย่างมีระบบ ด้วยความ
     รวดเร็วและถูกต้อง โดย Computer และ Software ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

นโยบายการบริหารกองทุน
  alt MFC เน้นที่คุณภาพในกระบวนการจัดการลงทุน และการทำงานเป็นทีมร่วมกันเป็นอันดับหนึ่ง โดยอยู่ภายใต้จรรยาบรรณอย่าง
     เคร่งครัด
กองทุนรวมที่หลากหลาย

  alt MFC ได้จัดตั้งกองทุนรวมที่สามารถตอบสนองความต้องการในการลงทุนของนักลงทุนทุกรูปแบบ โดยมีกองทุนที่มีนโยบาย
     การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่หลากหลาย เหมาะกับนักลงทุนทุกประเภท

         ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการลงทุนให้แก่นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน

        alt อำนวยความสะดวกในการซื้อขายกองทุน โดยนักลงทุนสามารถซื้อขายกองทุนผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
      • ที่บริษัทจัดการและสาขาของบริษัทจัดการ
      • ทางไปรษณีย์
      • MFC-Net
      • MFC-Contact Center
      • ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

        alt มีการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินทุกเดือน โดยนักลงทุนสามารถเปิดอ่านงานวิจัยใน website ของบริษัท
     หรือติดต่อขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การตลาด 

        alt มีการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุน