กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือกองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ     • ส่งเสริมการออมระยะยาว เพื่อเป็นประโยชน์ในยามชราภาพของลูกจ้าง     • เป็นหลักประกันของครอบครัวกรณีลูกจ้างออกจากงาน เกษียณอายุ ออกจากกองทุนหรือ เสียชีวิต      เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพิ่มแรงจูงใจให้ลูกจ้างอยู่กับนายจ้างนานขึ้น

     เงินสะสม ที่สมาชิกสะสมไว้ทุกๆ ครั้งที่ได้รับค่าจ้าง โดยคาดหวังว่าจะเก็บไว้ใช้เมื่อออกจากงาน หรือเมื่อตอนที่เกษียณอายุอัตราเงินสะสมเริ่มตั้งแต่ 2%-15% ของค่าจ้าง       เงินสมทบ ที่นายจ้างสมทบเข้าไปในกองทุนพร้อมๆกับเงินสะสม โดยถือได้ว่าเป็นสวัสดิการประเภทหนึ่งที่นายจ้างผู้มองการณ์ไกลมอบให้พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน เพื่อให้พนักงานมีเงินก้อนไว้ใช้เมื่อไม่ได้ทำงานกับนายจ้างแล้ว อัตราเงินสมทบเริ่มตั้งแต่ 2%-15% ของค่าจ้าง      ผลประโยชน์ของเงินกองทุน เป็นส่วนสุดท้ายที่นับว่าเป็นส่วนที่สำคัญยิ่ง ซึ่งงอกเงยมาจากการบริหารกองทุนของบริษัทจัดการของเงินสะสมและเงินสมทบ
สำหรับนายจ้าง     ทำให้ลูกจ้างมีความรู้สึกที่ดีและผูกพันต่อนายจ้าง ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น    ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างในปีนั้นๆ     ลดภาระการบริหารงานของบริษัท และทำให้ระบบการหมุนเวียนเงินสดของนายจ้างดีขึ้น

  สำหรับลูกจ้าง     เสมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้เป็นสวัสดิการเงินได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อออกจากงานหรือเกษียณอายุ      เป็นหลักประกันแก่ครอบครัว กรณีสมาชิกทุพพลภาพหรือเสียชีวิต       เป็นโอกาสออมเงินเพื่อตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น      เงินออมอยู่ภายใต้การบริหารของมืออาชีพ      ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

     เมื่อสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุน ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเงินได้เพื่อเสียภาษี     หักลดหย่อนในการคำนวณเงินได้เพื่อเสียภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 10,000 บาท    ส่วนที่เกิน 10,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน
490,000 บาท รวม 500,000 บาท      เมื่อสมาชิกออกจากงาน เงินที่นำมาคำนวณภาษี ประกอบด้วยเงิน 3 ส่วนคือ     1. ผลประโยชน์ของเงินสะสม     2. เงินสมทบของบริษัท     3. ผลประโยชน์ของเงินสะสม กรณี พนักงานมีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้น เงินได้เมื่อออกจากงาน สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 ส่วน

               ส่วนที่ 1 : ลดหย่อนได้ = 7,000 x อายุงาน               ส่วนที่ 2 : ที่เหลือหักออกอีกร้อยละ 50    กรณีพิเศษ ยกเว้นทั้งจำนวน เงินได้เมื่อออกจากงาน ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในกรณีดังนี้    ออกจากงาน            alt อายุสมาชิกกองทุน 5 ปีขึ้นไป และ             alt อายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป    ทุพพลภาพ    • เสียชีวิต 

      กว่า 34 ปี ลูกค้ามอบความไว้วางใจให้ เอ็มเอฟซี ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำให้เราตระหนักดีว่าคณะกรรมการและ สมาชิกกองทุนไว้วางใจและมอบภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ให้บริษัทจัดการคือ การบริหารเงินกองทุนให้งอกเงยสม่ำเสมอ และบริหารความเสี่ยงในระดับที่กองทุนยอมรับได้

     •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมูลค่า 152,442 ล้านบาท รวมถึงสมาชิกกองทุนจำนวนกว่า 352,355 คน (ข้อมูลเมื่อ 31 ธันวาคม 2561) ทำให้เอ็มเอฟซี ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาทีมงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทำงานและระบบงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และตรวจสอบได้ ส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเสริมสร้างทีมงานที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารกองทุน และการบริการกองทุนให้เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของลูกค้าตลอดเวลา

   ความสามารถและประสบการณ์     เอ็มเอฟซี เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน โดยเอ็มเอฟซี มีประสบการณ์ในการจัดการ    กองทุนรวมกว่า 43 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2518 และมีผลการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเกณฑ์ดีต่อเนื่องมาตลอด 34 ปี ในธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ      บุคลากรของ เอ็มเอฟซี ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการจัดการกองทุน มีความรู้ ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์อันยาวนาน

ความมั่นคง 
    • มีภาครัฐถือหุ้นกว่า 41% ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง และธนาคารออมสิน 

ความรวดเร็วและความคล่องตัวในการให้บริการ       เอ็มเอฟซี ดำเนินการโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้านรวมถึงการประสานงานกันอย่างมีระบบ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง โดย Computer และ Software ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพนโยบายการบริหารกองทุน     เอ็มเอฟซี เน้นที่คุณภาพในกระบวนการจัดการลงทุน และการทำงานเป็นทีมร่วมกันเป็นอันดับหนึ่ง โดยอยู่ภายใต้จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

     ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดตั้งและ/หรือโอนย้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    • ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน แก่คณะกรรมการ กองทุนและสมาชิก    • ทำหน้าที่บริหารเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และ นโยบายของคณะกรรมการกองทุน     จัดทำรายละเอียดส่วนของสมาชิกและนายจ้าง รายงานแสดงการจัดการกองทุน พร้อมรายละเอียดประกอบ    • จัดทำรายละเอียดพร้อมเช็คจ่ายคืนเงินกองทุนแก่สมาชิกที่ลาออกประจำเดือน รวมทั้งนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่ง สรรพากร     จัดทำรายงานสรุปยอดเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของสมาชิกรายบุคคลทุก 6 เดือน    • จัดทำรายงานแสดงฐานะการเงิน รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี    จัดเตรียมเอกสาร และสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีกองทุน    • นำส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมรายงานการประชุมใหญ่เสนอต่อนายทะเบียน กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ

MFC MASTER FUND 

เอ็มเอฟซี ให้ทางเลือกสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ Master Fund ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่มีขนาดต่าง ๆ เข้ามาอยู่รวมกันในกองทุนเดียวโดยใช้นโยบายการลงทุนเดียวกัน เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของกองทุน เช่น ค่าสอบบัญชี ค่าจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า จากกองทุนที่มีขนาดใหญ่ สามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้มากกว่า และเพื่อรองรับการเลือกนโยบายการลงทุนด้วยตนเอง (Employee’s Choice) เอ็มเอฟซีมีหลายนโยบายการลงทุนให้สมาชิกกองทุนเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนของสมาชิกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละปัจจัยที่หลากหลายในการเลือกนโยบายของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้น เอ็มเอฟซียังเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกแผนการลงทุนด้วยตนเอง (Employee’s Choice) ผ่านเว็บไซด์ เอ็มเอฟซี (WWW.MFCFUND.COM) และสามารถเลือกสัดส่วนตามความเหมาะสมของการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคน (Do It Your Self : DIY)

  

รูปแบบกองทุน Master Pool Fund ของเอ็มเอฟซี

• ชื่อกองทุน : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
• ประเภทกองทุน  : มีหลายนโยบาย (Sub Fund)
• ระดับความเสี่ยง : ตามนโยบายลงทุนจากความเสี่ยงต่ำ – ความเสี่ยงสูง
Sub Fund 1 : ความเสี่ยงต่ำ เงินฝาก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
Sub Fund 2 : ความเสี่ยงต่ำ เงินฝาก ตั๋วเงินคลัง พั้นธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ            ตั๋วสัญญาใช้เงินสถาบันการเงินและ ตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู้) 
Sub Fund 3 : ความเสี่ยงสูง เงินฝาก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วสัญญาใช้เงินสถาบันการเงินและ            ตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู้) และตราสารทุน (มีการลงทุน 0-100%)
Sub Fund 4 : ความเสี่ยงต่ำ นโยบาย Fund of Fund ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะสั้นของ เอ็มเอฟซี
Sub Fund 5 : ความเสี่ยงค่อนข้างสูง นโยบาย Fund of Fund ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตราสารหนี้ต่างประเทศของ เอ็มเอฟซี
Sub Fund 6 : ความเสี่ยงสูง นโยบาย Fund of Fund ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตราสารทุนต่างประเทศของ เอ็มเอฟซี
Sub Fund 7 : ความเสี่ยงสูง นโยบาย Fund of Fund ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทองคำของ เอ็มเอฟซี
Sub Fund 8 : ความเสี่ยงสูง นโยบาย Fund of Fund ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF) ซึ่งเป็น    กองทุนที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน และตราสารแห่งหนี้ที่ถุกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
 Sub Fund 9: ความเสี่ยงสูง  นโยบาย Fund of Fund ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ M-Prop Div (Unit Trust)

รางวัลที่ได้รับ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ชนะเลิศจากการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประเภทกองทุนร่วม (Pooled Fund) รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โครงการประกวดกองทุนดีเด่น ครั้งที่ 1 ในปี 2555 ครั้งที่ 3 ในปี 2557 และ กองทุนระบบงานยอดเยี่ยม ในปี 2558 โดยสมาคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (AOP)

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โทร. 0-26492219 (ทรงพล)  0-26492213 (ธีรรัฐ) 0-2649221 (ศรัทธา) 0-26492211 (ประสิทธิ์) 0-26492212

แฟกซ์ 0-26492209

อีเมล [email protected]