กองทุนลดหย่อนภาษี

ประเภทกองทุนลดหย่อนภาษี
เปรียบเทียบ ชื่อกองทุน ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รายละเอียดกฏเกณฑ์

ระยะเวลาลงทุน

ความต่อเนื่องในการลงทุน

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปี

จำนวนเงินลงทุนขั้นสูงสุดต่อปี

กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน
ข้อปฏิบัติหากผิดเงื่อนไขการลงทุน:

กองทุนที่ 1

กองทุนที่ 2