MFC ชวนคว้าโอกาสการลงทุนในเวียดนาม จับกระแสดาวรุ่งแห่งยุคกับกองทุน “MVIET” IPO: 21 – 30 มี.ค. 65

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศจากการลงทุนทั่วทุกมุมโลก ชวนคว้าโอกาสการลงทุนในเวียดนาม ประเทศดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  และที่มีปัจจัยขับเคลื่อน จากเศรษฐกิจที่เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง ทำให้สกุลเงินเวียดนาม (VND) มีเสถียรภาพมากที่สุดในภูมิภาค ด้วยจำนวนประชากรราว 100 ล้านคน ที่มีเพียง 32.5 ปี ซึ่งอายุน้อยที่สุดในเอเชีย ทำให้มีการพัฒนาด้านแรงงานและช่วยหนุนการบริโภคในประเทศให้เติบโต  รวมถึงการเปิดเศรษฐกิจและกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งหลังจากปิดพรมแดนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 มาเป็นเวลา 2 ปีเต็ม ดังนั้น MFC จึงเตรียมจัดตั้งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ หรือ “MVIET” เพื่อลงทุนในประเทศเวียดนาม

       คุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เศรษฐกิจ และแนวโน้มตลาดหุ้นเวียดนาม ถูกขับเคลื่อนด้วยสี่ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมือง (Urbanization) ด้วยประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวมากกว่า 60 ล้านคน ซึ่งมีอายุเฉลี่ยประมาณ 32 ปี มีการพัฒนาด้านแรงงาน และช่วยหนุนการบริโภคในประเทศให้เติบโต  2) กระแสการลงทุนของบริษัทต่างชาติ (FDI) ในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และด้วยข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศที่หลากหลายกับกลุ่มการค้าโลก ทั้ง EVFTA, ASEAN, US และ RCEP   โดยคาดการณ์ว่า FDI ในปี 2022 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสูงสุดในภูมิภาค ทำให้เวียดนามได้ชื่อว่าเป็นว่าที่ฐานการผลิตสินค้าแห่งใหม่ของโลก 3) การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขนาดใหญ่ของรัฐบาลเวียดนาม เช่น การปรับปรุงทางด่วน สนามบิน และท่าเรือทั่วประเทศ และการลงทุนในพลังงานทดแทน 4) ตลาดหุ้นเวียดนามที่ยังคงดึงดูดนักลงทุน จากหุ้นที่มีราคาไม่แพง เทียบกับศักยภาพในการเติบโต รวมถึงแนวโน้มการยกระดับเข้าสู่ MSCI Emerging Markets Index ในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้า

      กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ หรือ “MVIET” เน้นลงทุนแบบผสมผสานในหุ้นที่มีขนาดตลาด (market capitalization) ทุกขนาด ทั้ง ใหญ่ กลาง เล็ก ในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่น Banks, Real Estate, Technology ที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าว โดยเน้นลงทุนในกองทุนเวียดนามชั้นนำ 2 กองทุน ด้วยการลงทุนสไตล์ Active บริหารโดยทีมลงทุนที่เชี่ยวชาญและใกล้ชิดกับตลาด ได้แก่  Lumen Vietnam Fund ที่คัดเลือกหุ้นโดยใช้การวิเคราะห์แบบ Bottom-up และปัจจัยพื้นฐาน พร้อมพิจารณาด้าน ESG เพื่อมุ่งหวังให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน จับจังหวะการซื้อขายด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค Dragon Capital – Vietnam Equity UCITS Fund ที่เน้นลงทุนในหุ้น Large cap ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามที่คัดสรรแล้วว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงในราคาที่สมเหตุผล โดยใช้ประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน   กองทุน MVIET เน้นลงทุนใน 4 ธีมการลงทุนหลักได้แก่ 1.) Industrialization ที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการค้าระหว่างประเทศ, ระบบการจัดส่งสินค้า, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.) การบริโภคภายในประเทศ เช่น การค้าปลีก, สินค้าและบริการ เพื่อการอุปโภคบริโภค 3.) Urbanization การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาพลังงานสะอาด และน้ำ และ 4.) อุตสาหกรรมการเงิน ในกลุ่มของธนาคาร รวมถึงสถาบันการเงิน

     “MVIET” เป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภท Fund of Funds เงินทุนโครงการ 2,000 ล้านบาท มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม หรือที่ผู้ออกตราสารมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ซึ่งเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโต และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ความเสี่ยงกองทุนอยู่ระดับ 6 เปิดขาย IPO ระหว่างวันที่ 21 – 30 มีนาคม 2565    

     ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) จะจัดงานสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ “โอกาสการลงทุนในเวียดนาม จับกระแสดาวรุ่งแห่งยุคกับ MVIET” ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. นำโดย ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กองทุนต่างประเทศ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า และดำเนินรายการโดยคุณศิรัถยา อิศรภักดี สามารถเข้าชมได้ผ่านช่องทาง Facebook page: mfcfunds หรือช่อง Youtube: MFC ASSET Management

    สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com