คณะกรรมการ

 
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานคณะกรรมการบริษัท
ดร. โชคชัย อักษรนันท์
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 
 
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 
 
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการ  กรรมการบริหาร  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 
ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
 
 
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
กรรมการ

 

นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ
นาย สิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
กรรมการ
นาย จุมพล ริมสาคร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย
ตำแหน่ง กรรมการ
นาย วุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ตำแหน่ง กรรมการ
นางสาว ปภากร รัตนเศรษฐ
ตำแหน่ง กรรมการ

 

 

 

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท

 

 

 

 

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย
ตำแหน่ง กรรมการ

เกี่ยวกับ MFC