ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก เฉพาะบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทั่วไป และ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของธนาคารตามรายชื่อด้านล่าง บลจ.เอ็มเอฟซี จะดำเนินการโอนเงินค่าขายคืนเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Credit) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถใช้เงินได้ในวันที่จ่าย (Settlement Date)