.


                               
 
          สำหรับผู้ที่ได้รับบัตรของขวัญ และต้องการทำรายการลงทะเบียนรับบัตร สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าจอของบริการ MFC Smart Trade โดยมีข้อมูลที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนการลงทะเบียนคือ

           1. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
           2. เลขที่บัตร MFC Funf Gift Card 16 หลัก
           3. รหัส Serial ของบัตร 8 หลัก ที่ได้จากการขูดแถบด้านหลังบัตร

           เมื่อเข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียนบัตร ระบบจะให้ท่านกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีท่านยังไม่เคยเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบลจ.เอ็มเอฟซี ระบบจะพาท่านไปยังหน้าจอการเปิดบัญชีหน่วยลงทุนก่อน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของการเปิดบัญชีตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ โดยบริษัทถือว่าการเปิดบัญชีทางอินเตอร์เน็ตจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งคำขอเปิดบัญชี ลงนาม พร้อมแนบเอกสารประกอบ หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบและอนุมัติกาเรปิดบัญชีแล้ว ท่านจึงจะสามารถลงทะเบียนบัตรได้

 


Print this page Send this page