ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยในปี 2555 บริษัทได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

 

(นโยบายต่อต้านสินบนและคอร์รัปชั่น)

(แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันสินบนและคอร์รัปชั่น)

(นโยบายการแจ้งเบาะแส)

(หนังสือแจ้งลูกค้าและตัวแทนขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและงดรับของขวัญ)

(No Gift Policy)

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

 

การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส โดยสามารถส่งรายละเอียดได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส   หรือ  คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

199  อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  ชั้น จี และชั้น 21-23

ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพ  10110

โทรศัพท์แจ้งเบาะแสที่หมายเลข  02-649-2161  ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน

หรือ โทรศัพท์แจ้งเบาะแสที่หมายเลข  02-649-2162  ผู้บริหารฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

E-mail :  [email protected]

 

ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะรักษาข้อมูลของผู้ที่แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับอย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

เกี่ยวกับ MFC