ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MSI2AI)
23/06/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล IREITG, IREITPVD, M-FLEX, MGLTF, MGMF, MIFLTF, MIFMF, MIFSSF, MPII-D, MPII-ID, SCIF, SCIF2
15/06/2022
เรื่อง การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ (MGA)
15/06/2022
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จำนวน 115 กองทุน
07/06/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล HPF, M-STOR, M-II, MNIT, MNIT2, MNRF
25/05/2022
ประกาศ เรื่องการเปิดซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (M-CR)
19/05/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล MGFGD, MGFSSF, M-S50, MS50LTF, MS50MF, SCDF, SF7, SF8
18/05/2022
ประกาศเรื่องการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ (MGA)
13/05/2022
ประกาศ การเปิดซื้อขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน MTOP2
09/05/2022
ประกาศเปิดทำการสำนักงาน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
29/04/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล MPDIVMF
20/04/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล M-MEGA-D, M-MIDSMALL-D, M-MIDSMALL-SSF, MTF-SSF, MTF-SSFX, MTQ-SSF, MTQ-SSFX
19/04/2022
ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล : MPDIVMF
12/04/2022
ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ M-PROPERTY
12/04/2022
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : MIPLUS
05/04/2022
ประกาศปิดทำการสำนักงาน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและ แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 6 เมษายน 2565 หยุดเนื่องในโอกาส “วันจักรี”
04/04/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล M-FOCUS, M-SELECTG
11/03/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล HI-DIV
10/03/2022
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) จำนวน 7 กองทุน
09/03/2022
ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล : HIDIV
02/03/2022
12345678910...