ประกาศเรื่อง ปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย อัลฟ่า (M-ASIA)
25/01/2023
ประกาศเรื่อง การเปิดซื้อขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 3 (MTOP3)
17/01/2023
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-PROPERTY
10/01/2023
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
09/01/2023
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : MIPLUS-G
06/01/2023
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
23/12/2022
กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และสถานะการลงทุนจริงของกองทุน MDSHARC1YA
08/12/2022
ประกาศ เรื่องปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน MFF, MMM-PLUS และ SMART-PLUS
06/12/2022
ประกาศ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย จำนวน 3 กองทุน เฉพาะกรณีสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุน M-GOT1
06/12/2022
ประกาศเรื่อง การเปิดซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (M-CR)
23/11/2022
ประกาศเรื่อง ปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน MCBOND, MCONVERT และ M-MIDSMALL
09/11/2022
ประกาศเรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์ (M-EDGE)
03/11/2022
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : MIPLUS-G
05/10/2022
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-PROPERTY
04/10/2022
ประกาศ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (MGAG)
30/08/2022
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
16/08/2022
ประกาศ เรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส (MCANN)
02/08/2022
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-PROPERTY
12/07/2022
ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ MIPLUS-G
06/07/2022
ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ M-PROPERTY
12/04/2022
12345678910...