เรื่อง การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ (MGA)
15/06/2022
ประกาศ เรื่องการเปิดซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (M-CR)
19/05/2022
ประกาศเรื่องการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ (MGA)
13/05/2022
ประกาศ การเปิดซื้อขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน MTOP2
09/05/2022
ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ M-PROPERTY
12/04/2022
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : MIPLUS
05/04/2022
ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ M-PROPERTY
18/01/2022
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-PROPERTY
12/10/2021
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : MIPLUS
05/10/2021
ประกาศการจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 5 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
20/08/2021
ประกาศจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2
20/08/2021
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน
19/07/2021
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
14/07/2021
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
30/06/2021
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
21/06/2021
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
10/09/2020
ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการสาขาปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ เวลา 11.00-19.00 น
30/06/2020
ประกาศ เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันของกองทุน M-EDGE
14/12/2021
ประกาศ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจำนวน 5 กองทุน ให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
26/11/2021
ประกาศ เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันของกองทุน MEURO และ MCBOND
26/11/2021
12345678910