ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)  ได้เตรียมช่องทางการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุน รวมถึงการลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขาย เช่น ธนาคาร ประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นมืออาชีพ ท่านที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาได้โดยติดต่อผ่านผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเรา โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากข้อมูลข้างล่าง

ธนาคาร
 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1
ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2888-8888
www.kasikornbank.com

 

ธนาคารซิตี้แบงก์
399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21
ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2232-2484
www.citibank.co.th

   

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7777
www.cimbthai.com

 

  ธนาคารออมสิน
470 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ Call Center 1115
www.gsb.or.th

 

   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
สาขาสำนักงานใหญ่ ชั้น L,11-13 เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์
622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2629-5588
www.icbcthai.com


   

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2697-5454
www.tcrbank.com

 

  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2359-0000
www.lhbank.co.th

 

 

   ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/2
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6000
www.tisco.co.th

 บริษัทหลักทรัพย์
 

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
เลขที่ 401-407 มุมถนนแปลงนาม
ถนนเยาวราช สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0-2225-0202
[email protected]

 

   บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ปท) จำกัด

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2,3
และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น
12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2670-8649 (ฝ่าย Private Investment)
www.cimbsecurities.co.th

  บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

989อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,14-15
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-7000
www.dbsvitrade.com

  บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

130 -132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น2,3และทาวเวอร์ 3 ชั้น 15, 19
22 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8000
www.utrade.co.th

   บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

19 อาคาร 3 ชั้น 20-21 101 อาคาร RCP ชั้น G
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1000
www.scbs.com

 

  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 18 และ 25 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9500
www.fnsyrus.com

   บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ชั้น 8-9 ,15-17,21 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์
287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5555
www.ktzmico.com

 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17,20
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2684-8888
www.aira.co.th

 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2697-3700
www.finansa.com

   บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 11 ห้อง 1102, ชั้น 14 ห้อง 1404 และชั้น 15
อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2635-1700, 0-2268-0999
www.poems.in.th

   บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21
ถนนพระรามที่1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5000
www.maybank-ke.co.th

  บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 18
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5800
www.ivglobal.co.th

  บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์  

175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2680-1000 (ลูกค้าสัมพันธ์) ,0-2680-1111
www.asiaplus.co.th

 

   บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น14, 18และ 19 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8888
www.tnsitrade.com

 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
191 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777 , 0-2618-1000
www.bualuang.co.th


  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3
และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-7000
www.countrygroup.co.th

 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น4
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 5

www.tiscosec.com

 

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888
www.kgieworld.co.th

  บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 8และชั้น 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
www.globlex.co.th

   บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด(มหาชน)

942/170-171 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25
ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2660 6677
www.merchantasset.co.th

   บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี  จำกัด (มหาชน)

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2659 7000  
www.krungsrisecurities.com

 

  บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000, 02-287-6000
www.nomuradirect.com


  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6, 8-11อาคารเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2305-9000
www.phatrasecurities.com

   บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน)

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นส์เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2648 1111
www.ktbst.co.th

   บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน)

ชั้น 8, 10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2088-9999
www.osk188.co.th

   บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2168-8886
www.aecs.com

   บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น M
10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2352-5100
www.lhsec.co.th


บริษัทประกัน
   บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 2
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2648-3600
www.alife.co.th

 

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด
181 เอไอเอ ทาวเวอร์
ถนนสุรวงศ์ แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2634-8888
www.aia.co.th

 


บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 

1. Central Wealth Solution
ที่อยู่ : ชั้น 2 เซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ เลขที่ 306 ถนนสีลม สุรวงศ์ กรุงเทพฯ 10500
โทร : 083-842-8337
E-mail : www.centralwealthsolution.co.th

 

2. บลน. เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
ที่อยู่ : 383 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร : 0-2861-5508
E-mail : www.wealthmagik.com

   

3. บลน.บรอดเกท จำกัด
ที่อยู่ : 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 2004, ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2260-6839 – 42
E-mail : www.broadgatesecurities.com

 

   

4. บลน.อินฟินิติ จำกัด
ที่อยู่ : 5th FL., Yada Building, 56 Silom Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok Thailand 10500
โทร : 0-2238-3988
E-mail : www.infinitiglobalinvestors.com