MFC Smart Services

 

MFC Smart Services เป็นช่องทางการทำธุรกรรมกองทุนซึ่งประกอบด้วยบริการหลากหลายรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน
             หลังจากมีการดำเนินการทำธุรกรรมผ่านบริการ Smart  Services แล้วผู้ลงทุนจะได้รับ SMS จาก MFC เพื่อแจ้งยืนยันการสั่งทำธุรกรรม* 

MFC Smart Services ประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนี้

   บริการซื้อกองทุนด้วยวิธีการสแกน QR code ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ง่าย รวดเร็วทันใจ ปลอดภัย ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการซื้อกองทุนโดยไม่ต้องเสียเวลาในการทำรายการหลายขั้นตอน เพียงแค่สแกน QR code และใส่รหัส PIN ก็สามารถทำรายการซื้อได้ทันที นอกจากนี้ยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อกองทุนได้ทุกที่ที่ต้องการ


               
                              

MFC Smart Trade เป็นช่องทางบริการการทำธุรกรรมกองทุนทางอินเทอร์เน็ตของ MFC โดยผู้ใช้บริการสามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สร้างแผนการลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Investment Plan) ตรวจสอบสถานะการลงทุน สอบถามยอดคงเหลือ พร้อมทั้งเรียกดูรายงานการซื้อขายหน่วยลงทุนรายเดือน/ราย 6 เดือนได้ อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่เป็นมาตรฐานสากล ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจในการทำรายการผ่าน MFC Smart Trade ได้
 

ขั้นตอนการใช้บริการ MFC Smart Trade
     1. สมัครใช้บริการ MFC Smart Trade ได้ด้วยตนเอง ทาง www.mfcfund.com เลือก “MFC Smart Trade”
     2. กรอกใบคำขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งระบุรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
     3. พิมพ์ผลจากใบคำขอสมัครใช้บริการตามที่ปรากฏบนหน้าจอ และทำการตรวจสอบความถูกต้อง ถ้ามีการแก้ไข สามารถทำการแก้ไขโดยการขีดฆ่าและลงนามกำกับการแก้ไขในเอกสารได้ หากข้อมูลถูกต้องแล้วโปรดลงนามในใบคำขอสมัครใช้บริการ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมส่งเอกสารกลับมายังบริษัท
     4. บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการสมัครใช้บริการให้ทราบทางอีเมล ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
     5. เมื่อต้องการทำธุรกรรมทาง MFC Smart Trade เพียง Log in เข้าระบบ MFC Smart Trade ผ่านทาง www.mfcfund.com เลือก “MFC Smart Trade” 


สำหรับ MFC Mobile Application เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ/Tablet ด้วยแอปพลิเคชันของ MFC โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จากทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยค้นหาชื่อ “MFC Smart App” และสามารถเข้าระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้กับบริการ MFC Smart Trade


 
MFC Smart Fax เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าไม่เกิน 2.00 ล้านบาท โดยการส่งคำสั่งผ่านโทรสาร ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการส่งเอกสารการทำธุรกรรมฉบับจริง โดยถือว่าเอกสารการทำธุรกรรมที่ได้รับจากโทรสารแทนเอกสารการทำธุรกรรมฉบับจริง

ขั้นตอนการใช้บริการ MFC Smart Fax
     1. สมัครขอใช้บริการ MFC Smart Fax ในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว โดยกรอกข้อมูลลงในคำขอสมัครใช้บริการ MFC Smart Fax และแนบเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
     2. บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการสมัครใช้บริการให้ทราบทางอีเมล ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
     3. เมื่อต้องการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพียงกรอกรายละเอียดบนคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ลงนามในคำสั่งตามตัวอย่างลายมือชื่อที่เคยให้ไว้กับบริษัท พร้อมแนบเอกสารประกอบ และส่งโทรสารกลับมาที่บริษัทฯ หมายเลข 0-2649-204


 

MFC Smart Tele เป็นบริการรับคำสั่งทำธุรกรรมทุกประเภท (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน) ทางโทรศัพท์ 0-2649-2299 (เปิดให้บริการถึงเวลา 15:00 น. ของทุกวันทำการ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เป็นผู้ดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะจัดทำคำสั่งแทนผู้ถือหน่วยลงทุน และส่ง SMS แจ้งยืนยันการรับคำสั่งให้ท่านทราบ

MFC Smart Tele ช่วยลดขั้นตอนการจัดทำและส่งใบคำสั่งเข้ามาที่บริษัท และเพิ่มความสะดวกทางการเงินของท่าน ด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (Direct Debit) เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (Direct Credit)

ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการ MFC Smart Tele
     1. สมัครขอใช้บริการ MFC Smart Tele ในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว โดยกรอกข้อมูลลงในหนังสือมอบอำนาจเพื่อใช้บริการ MFC Smart Tele และส่งเอกสารกลับมายังบริษัท
     2. บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการสมัครใช้บริการให้ทราบทางอีเมล ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
     3. เมื่อต้องการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพียงโทรศัพท์เข้ามาที่ 0-2649-2299 เพื่อแจ้งความประสงค์ทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
     4. วงเงินขั้นต่ำ/ขั้นสูง ของการทำรายการ เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนโครงการ
     5. ท่านสามารถเลือกใช้วิธีการหักบัญชีเพื่อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริการ Direct Debit ที่ระบุไว้ในช่องทางการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
     6. บริการ MFC Smart Tele สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา บัญชีเดี่ยว  เท่านั้น
     7. บลจ.เอ็มเอฟซี สงวนสิทธิการสมัครใช้บริการ และการทำรายกาผ่านบริการ MFC Smart Tele สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดบัญชีที่สาขาภูมิภาคของบลจ.เอ็มเอฟซี และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบัญชีนิติบุคคล , บัญชีผู้เยาว์ และบัญชีร่วมทุกประเภท 

 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป บลจ.เอ็มเอฟซี แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบริการ MFC Smart Tele โดยให้บริการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา บัญชีเดี่ยวเท่านั้น และ ขอสงวนสิทธิการสมัครใช้บริการ และทำรายการผ่านบริการ MFC Smart Tele สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบัญชีนิติบุคคล , บัญชีผู้เยาว์ และบัญชีร่วมทุกประเภท [..อ่านประกาศ..]

MFC Smart Track เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกในการซื้อหน่วยลงทุน โดยลดขั้นตอนการจัดทำและส่งคำสั่งซื้อเข้ามาที่บริษัท เพียงท่านใช้แบบฟอร์ม Bill Payment สำหรับบริการ Smart Track ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ธนาคารที่กำหนด โดยบริษัทจะจัดทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแทนผู้ถือหน่วยลงทุน

ขั้นตอนการใช้บริการ MFC Smart Track
     1. สมัครขอใช้บริการ MFC Smart Track ในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว โดยกรอกข้อมูลลงในหนังสือมอบอำนาจเพื่อใช้บริการ MFC Smart Track และส่งเอกสารกลับมายังบริษัท
     2. บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการสมัครใช้บริการให้ทราบทางอีเมล ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

     3. เมื่อต้องการซื้อหน่วยลงทุน เพียงกรอกรายละเอียดบนแบบฟอร์ม Bill Payment สำหรับบริการ Smart Track ให้ครบถ้วน และไปชำระเงินที่ธนาคารที่สะดวก
     4. ธนาคารที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามแบบฟอร์ม Bill Payment สำหรับบริการ Smart Track ได้แก่
          - ธนาคารกรุงไทย
          - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
          - ธนาคารกสิกรไทย
          - ธนาคารทหารไทย
          - ธนาคารไทยพาณิชย์
          - ธนาคารธนชาต
          - ธนาคารออมสิน  
          - ธนาคารเกียรตินาคิน 

 

ตรวจสอบรหัสกองทุน ได้ที่นี่ หรือสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า MFC Contact Center หมายเลข 0-2649-2000 กด 0 

 

     1. มูลค่าขั้นต่ำ/ขั้นสูง ในการทำรายการ เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุน ยกเว้นบริการ MFC Smart Fax รับเฉพาะคำสั่งที่มีมูลค่าไม่เกิน 2.00 ล้านบาท
     2. เวลาในการรับคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุน ยกเว้นบริการ MFC Smart Tele รับคำสั่งถึงเวลา 15:00 น.
     3. กรณีที่ท่านส่งคำสั่งในวันหยุด หรือนอกเวลาทำการของกองทุน บริษัทจะดำเนินการตามคำสั่งของท่านในวันทำการถัดไป
     4. กรณีใช้วิธีการชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) บริษัท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัญชีดังกล่าว หากบริษัท ไม่สามารถดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านได้ 3 รายการต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นรายการซื้อผ่านช่องทางใด หรือ เป็นรายการซื้อตามแผนการลงทุนแบบสม่ำเสมอ

เอกสารในการสมัครบริการ MFC Smart Services

1. กรณีบุคคลธรรมดา
     - คำขอสมัครใช้บริการ
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


2. กรณีนิติบุคคล
     - คำขอสมัครใช้บริการ
     - สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
     - หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ กรณีที่ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมของนิติบุคคล ไม่ตรงกันกับเงื่อนไขที่ระบุในคำขอเปิดบัญชี

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (MFC Contact Center) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0 ได้ทุกวันทำการ ในเวลา 08:30 – 17:00 น.

 

 

หมายเหตุ    วัน และเวลาในการทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกองทุน

               การทำรายการผ่านทางช่องทาง MFC Smart Services ลูกค้าต้องทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน
               (Customer Risk Profile) ก่อนใช้บริการ
               
               วิธีการรับเงินค่าขายคืนกองทุน หากบัญชีธนาคารของผู้ถือหน่วยอยู่ในเขตต่างจังหวัด ทาง MFC ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระเงินค่า

               ขายคืนเป็นเช็ค

              * MFC ขอสงวนสิทธิในการส่ง SMS ยืนยันการรับคำสั่งทำธุรกรรมให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ให้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องกับ MFC