แบบฟอร์มต่างๆ

  1. ชุดคำขอเปิดบัญชี
           -  สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
           -  สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
           -  คำขอเปิดบัญชี เพื่อการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD TO RMF)
  2. แบบทบทวนข้อมูลผู้ลงทุน (Client Profile Form)
          -  สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
          -  สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
  3. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA)
          -  สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
          -  สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
          -  W-9 (สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล)
          -  W-8BEN 
          -  W-8BEN-E

  4. คำสั่งซื้อ
          -   คำสั่งซื้อ (ชำระเงินด้วย Bill Payment)
          -   คำสั่งซื้อ (ชำระเงินด้วยเงินโอน / บัตรเครดิต / หักบัญชีเงินฝาก)
          -   คำสั่งซื้อ MFC Fund Gift Card
  5. คำสั่งขายคืน
          -   คำสั่งขายคืน (สำหรับกองทุนรวมทั่วไป)
          -   คำสั่งขายคืน (สำหรับกองทุน LTF/RMF/SSF)
  6. คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในบลจ.เอ็มเอฟซี / คำสั่งโอนย้ายหน่วยลงทุนระหว่าง บลจ. (LTF/RMF/SSF)
          -   คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน บลจ.เอ็มเอฟซี
          -   คำสั่งโอนย้ายหน่วยลงทุนระหว่าง บลจ.
  7. คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ/แบบอัตโนมัติ
  8. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
  9. แบบคำขอโอนหน่วยลงทุน
10. แบบคำขอออกเอกสารสิทธิใหม่
11. แบบคำขอดำเนินการเกี่ยวกับเช็ค
12. แบบคำขอหนังสือรับรองการถือหน่วยลงทุน
13. หนังสือจดแจ้งการจำนำหน่วยลงทุน
14. หนังสือเพิกถอนการจดแจ้งการจำนำหน่วยลงทุน
15. เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการทำธุรกรรม
16. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
17. แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง
           -  สำหรับกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน (I-10)
           -  สำหรับกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL)

           -  สำหรับกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ (MCONVERT)
           -  สำหรับกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Complex Structured Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MDSHARC1YA)
18. แบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุน (Customer Risk Profile)                                                             -  สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
           -  สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
19. แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment) สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
20. แบบฟอร์มแลกรับคะแนน Smart Rewards
21. คำขอดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD TO RMF)
22. หนังสือยืนยัน กรณีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบลจ.เอ็มเอฟซี
23. 
แบบแจ้งความประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนในกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้                  24. แบบแจ้งนำส่งและเปิดเผยข้อมูลการลงทุนย้อนหลังเพื่อใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนในกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้
  

 แบบฟอร์มสำหรับบริการ MFC Smart Services
1. คำขอสมัครใช้บริการ MFC Smart Fax หรือ MFC Smart Purchase
2. คำขอสมัครใช้บริการ / หนังสือมอบอำนาจ MFC Smart Tele หรือ MFC Smart Track
3. คำขอชื่อผู้ใช้งาน (Username) และกำหนดรหัสผ่านใหม่ สำหรับบริการ MFC Smart Trade
4. คำขอกำหนดวิธีการรับเอกสารการลงทุน


 คู่มือบริการต่าง ๆ
1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติผ่าน ATM
2. คู่มือการใช้บริการ MFC QR Purchase
3. คู่มือการลงทะเบียนบัตร MFC Gift Card
4. คู่มือการดาวน์โหลดเอกสารการลงทุน
5. คู่มือบริการแจ้งเตือนการรับเอกสารการลงทุน
6. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับเอกสารการลงทุน


 

 แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ