ช่องทางการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน


สำหรับลูกค้าที่ทำธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.เอ็มเอฟซี สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 
 
 
 
 
  
 

 
          เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง MFC Smart Trade , MFC Smart Tele , MFC Mobile Application และตามแผนการลงทุนแบบสม่ำเสมอ (AIP) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยสมัครใช้บริการ เพียงมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคาที่ให้บริการ โดยกรอก "หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก" ลงนามตรงตามที่ให้ไว้กับธนาคาร พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ส่งเอกสารมาที่บลจ.เอ็มเอฟซี ("บริษัทฯ") ซึ่งท่านจะสามารถเริ่มใช้บริการได้เมื่อบริษัทฯ ทราบผลการดำเนินการจากธนาคารเจ้าของบัญชี และได้แจ้งผลการสมัครใช้บริการให้ท่านทราบทาง SMS แล้ว 
          ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ท่านสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) หรือ ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Internet Banking) ของธนาคารที่ให้บริการได้ โดยกรอก "หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก" ลงนามตรงตามที่ให้ไว้กับธนาคาร พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ตามตารางด้านล่าง) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ส่งกลับมาที่บริษัทฯ โดยวิธีนี้จะช่วยลดระยะเวลาพิจารณาอนุมัติการใช้บริการเหลือเพียง 3 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
 


    
   


 

สรุปเอกสารที่ใช้ในการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครบริการ
บุคคลธรรมดา 
 เพื่อบัญชีตนเอง
 บุคคลธรรมดา
เพื่อบัญชีบุคคลอื่น เฉพาะคู่สมรส/บุตร
บัญชีผู้เยาว์* บัญชีนิติบุคคล
 1. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก 1 ฉบับ / 1 บัญชี  /  / /  /
 2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัญชีเงินฝาก  /  / /  /
 3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก  /  / /  /
 4. ใบบันทึกรายการ (กรณีสมัครผ่านเครื่อง ATM) หรือ หน้าจอแสดงผลการทำรายการ (กรณีสมัครผ่าน Internet Banking)  /  / /   /
 5. สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลอื่น -  / - -
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง -  -  /  -
 7. เอกสารแสดงความสัมพันธ์
    (ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรส/สูติบัตร)
-  /  /  -
 8. สำเนารายงานการประชุม -  -  -  /
 9. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน -  -  -  /
 10. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม -  - -  /
 

           *ผู้ปกครอง (บิดา หรือ มารดา) ต้องลงนามในเอกสารประกอบทุกฉบับของผู้เยาว์ (เฉพาะเอกสารตามลำดับที่ 2-7)

           เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หากเอกสารครบถ้วนตามข้างต้นแล้ว กรุณาส่งเอกสารกลับมายังบริษัทฯ โดยจัดส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์เท่านั้น ตามที่อยู่ "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110"

 
เงื่อนไขการทำรายการ
           - บริษัทฯ จะดำเนินการอนุมัติการใช้บริการให้ท่าน หลังจากทราบผลการตรวจสอบลายมือชื่อจากธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว
           - กรณีสมัครผ่าน ATM / Internet Banking บริษัทฯ จะดำเนินการอนุมัติการใช้บริการให้ท่านภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
           - ท่านสามารถเริ่มใช้บริการได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากบริษัทฯ แล้ว
           - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีดังกล่าว หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านได้ 3 รายการต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นรายการซื้อผ่านช่องทางใด หรือ เป็นรายการซื้อตามแผนการลงทุนแบบสม่ำเสมอ