การเปิดบัญชีและทำรายการ

 


       เปิดบัญชีกองทุน ผ่านแอปพลิเคชัน MFC WEALTH ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา สะดวกรวดเร็ว มั่นใจ ปลอดภัย ด้วยวิธีการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และ PIN Code พร้อมระบบจดจำข้อมูลให้อัตโนมัติในระหว่างกรอกข้อมูลเปิดบัญชี และสามารถเช็คผลการอนุมัติสถานะบัญชี ได้ทุกที่ทุกเวลา                               
                         


    การเปิดบัญชีใหม่ (เปิดบัญชีครั้งแรก) เพื่อลงทุนในกองทุนรวมของ MFC ท่านจะต้องดำเนินการเปิดบัญชี และ ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนใดก็ได้อย่างน้อย 1 กองทุนในคราวเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1.การซื้อหน่วยลงทุนและวิธีการชำระเงิน

               กรอกแบบฟอร์มใบคำสั่งซื้อ
               • แนบสำเนาใบชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน/Bill Payment/ใบ Pay-in
                ส่งคำสั่งซื้อพร้อมสำเนาการชำระเงินมาที่ MFC ภายในเวลา 15:30 น. ของทุกวันทำการ
               • วิธีการชำระเงินค่าซื้อ
                     alt ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment/Pay-in)       
                     alt หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (Direct Debit)           
                     alt ATM หรือ Internet Banking

                     alt QR Code
                 ธนาคารที่ให้บริการรับชำระเงินค่าซื้อตามแต่ละวิธีการ
 
    
 

 

      2. การขายคืนหน่วยลงทุนและการรับเงินค่าขายคืน

             • กรอกแบบฟอร์ม ใบคำสั่งขายคืน
             • ส่งคำสั่งขายคืน ภายในเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน
              วิธีการรับเงินค่าขายคืน
                       *  เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน 
                       *  รับเป็นเช็ค


 

      3. การซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ

           • เป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารด้วยจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากันทุกงวด ตามช่วงเวลาที่ท่านต้องการ 
            ใช้แบบฟอร์ม คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ
            ให้บริการเฉพาะกองทุนดังต่อไปนี้

            
 
 

     4. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในบริษัทจัดการ

           • กรอกแบบฟอร์ม ใบคำสั่งสับเปลี่ยน
           • ส่งคำสั่งสับเปลี่ยน ภายในเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน
           • การสับเปลี่ยนกองทุน LTF , RMF , SSF และ SSFX สามารถทำรายการได้ระหว่างกองทุนภายในกลุ่มเดียวกัน
           • การสับเปลี่ยนกองทุนอื่นของ MFC กองทุนต้นทาง สามารถทำรายการได้ทุกกองทุน ยกเว้น SSB

      5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (LTF/RMF/SSF) ระหว่างบริษัทจัดการ

           โอนย้ายหน่วยลงทุนจาก บลจ.อื่น มา MFC
                      ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบริษัทจัดการ
                      * คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ของ บลจ.ต้นทาง
                      * หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน จาก บลจ.ต้นทาง
                      * เช็ค สั่งจ่าย
"บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.เอ็มเอฟซี"
                      * สำเนาใบชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือ ใบ Pay-in
                      เอกสารรับทราบความเสี่ยง กรณีที่ความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

           โอนย้ายหน่วยลงทุนจาก MFC ไปบลจ.อื่น
                      * ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบริษัทจัดการ
                      * คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ของกองทุนปลายทาง
                      * ค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายหน่วยลงทุน และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมเป็นไปตามรายละเอียดด้านล่าง
                        
      6. การโอนย้ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD TO RMF) 

           
 คำขอดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD TO RMF)
           
 คำขอเปิดบัญชีเพื่อการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
           
 คำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
           
 รายงานการสิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Termination Statement)
           
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
           
 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
           
 เช็คสั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.เอ็มเอฟซี" โดยวันที่หน้าเช็คต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสมาชิกภาพ

 

 

  14. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีที่เอ

 

  14. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีที่เอ