ทำอย่างไรจึงจะมีเงินล้าน

       การมีเงินล้านไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ หากมีการวางแผนการออมเงินและการลงทุนที่ดี เพียงท่านตอบคำถามต่อไปนี้ โปรแกรมช่วยคำนวณของเราจะบอกให้ทราบว่าท่านจะต้องทำอย่างไร เพื่อบรรลุเป้าหมายการมีเงินล้านของท่านในวันหน้า

 

 

 ข้อมูลผู้ลงทุน
อายุปัจจุบัน
ปี
คุณต้องการเงิน
บาท
เมื่ออายุ
ปี
เงินลงทุนที่มีอยู่ปัจจุบัน
บาท
เงินที่สามารถลงทุนได้ต่อเดือน
บาทต่อเดือน
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
(เมื่อพิจาราณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้ว)
% ต่อปี

จากผลการคำนวณ
 ตามแผนการที่วางไว้ท่านจะมีเงินตามที่ท่านต้องการ เมื่ออายุ
ปี
อย่างไรก็ดี หากท่านต้องการจะมีเงิน - บาท  เมื่ออายุ -  ปี  ท่านจะต้อง
- เพิ่มเงินลงทุนเริ่มต้น
 
บาท หรือ
- เพิ่มเงินลงทุนรายเดือนเป็น
บาท หรือ
- ลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทน
% ต่อปี
หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนของการลงทุนระยะยาวมีความผันผวน ผลการคำนวณที่ได้ จึงมีความคลาดเคลื่อนได้

มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูล กรุณาติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-2000
โทรสาร. 0-2649-2100
e-mail: [email protected]

       ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อประโยชน์ในการเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนเท่านั้น โดยไม่ถือว่าเป็นการให้ คำแนะนำหรือปรึกษาทางด้านการลงทุนแก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการลงทุนผู้ลงทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกันไป รวมทั้งข้อ สมมุติฐานในการจัดทำเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลการลงทุน หรือปรึกษากับผู้วางแผนการลงทุนโดยตรง (ถ้ามี) ก่อนการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ลงทุนกระทำการหรือ งดเว้นกระทำการอย่างใดๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้