วางแผนการเงิน เพื่อการเกษียณอายุ

     เกษียณที่อายุ 60 ปีแล้ว คนไทยจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

       ข้อมูลทางสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า หลังเกษียณชายไทยจะมีชีวิตเฉลี่ยไปอีก 10-15 ปี และหญิงไทยจะมีชีวิตเฉลี่ย 
 อีก 15-20 ปี
       เมื่อเกษียณแล้ว เราจะมีรายได้จากไหนมาจุนเจือชีวิตในวัยชราอีก 10-20 ปี โดยเฉลี่ยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ก็อาจทำให้ 
 เราต้องพึ่งตนเองมากกว่าจะมุ่งหวังให้ลูกหลานมาเลี้ยงดูได้

     เกษียณแล้ว ควรจะมีเงินเท่าไรจึงจะพอใช้

       สูตรทั่วๆไปที่ต่างประเทศใช้ และประเทศไทยก็ใช้ในการคำนวณเงินบำนาญที่รัฐบาลจ่ายให้ข้าราชการ คือ 70% ของเงินเดือน  
 เดือนสุดท้าย หรือที่เรียกว่า Replacement Rate เป็นจำนวนที่เหมาะสม

     ควรเริ่มออมเพื่อวัยเกษียณตั้งแต่เมื่อไหร่

       เริ่มออมเร็ว ย่อมดีกว่าเริ่มช้าแน่นอน เพราะอะไร ก็คงจะมีคำตอบง่ายๆรออยู่แล้วว่า ออมเร็วกว่าก็มีเงินมากกว่า แต่อีกเหตุผลหนึ่งที่ 
 ควรคำนึงถึงอย่างยิ่ง คือ ผลของดอกเบี้ยทบต้น


     ประมาณการเงินออมที่ต้องการ เพื่อให้เพียงพอใช้จ่ายหลังเกษียณ

 ข้อมูลผู้ลงทุน
อายุปัจจุบัน
ปี
อายุเกษียณ
ปี
จำนวนปีที่คาดว่าจะใช้เงินหลังจากเกษียณ
ปี
เงินเดือนปัจจุบัน
บาท
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย
% ต่อปี
มาตรฐานการดำรงชีพหลังเกษียณ
% ของที่เป็นอยู่ก่อนเกษียณ
เงินเดือนเมื่อเกษียณอายุ
บาท
ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่สามารถจ่ายได้
บาท
กำหนดให้อัตราผลตอบแทน จากการลงทุนหลังเกษียณ
% ต่อปี
เงินออมที่ต้องการเมื่อเกษียณอายุ
เพื่อให้เพียงพอใช้จ่ายหลังเกษียณ
บาท

จะต้องลงทุนอย่างไรให้ได้เงินออมที่ต้องการเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ
เงินลงทุนเริ่มต้น หรือเงินออมปัจจุบัน
บาท
เงินออม/เงินลงทุนต่อเดือน
บาท
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
ต่อปี
เป้าหมายทางการเงินของท่านคือเงินออมที่ต้องการเมื่อเกษียณอายุ :
บาท
จากแผนการลงทุนของท่าน ท่านจะมีเงินออมเมื่อเกษียณอายุ :
 
บาท
บาท
บาท
 
% ต่อปี
จากเงินออมที่จะมีตามแผนการลงทุนของท่านจำนวน
บาท
 
 
% ของที่เป็นอยู่ก่อนเกษียณ

มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูล กรุณาติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-2000
โทรสาร. 0-2649-2100

       ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อประโยชน์ในการเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนเท่านั้น โดยไม่ถือว่าเป็นการให้ คำแนะนำหรือปรึกษาทางด้านการลงทุนแก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการลงทุนผู้ลงทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกันไป รวมทั้งข้อ สมมุติฐานในการจัดทำเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลการลงทุน หรือปรึกษากับผู้วางแผนการลงทุนโดยตรง (ถ้ามี) ก่อนการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ลงทุนกระทำการหรือ งดเว้นกระทำการอย่างใดๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้