รายละเอียดข้อมูลลูกค้า (Customer's Profile)

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

* คำนำหน้าชื่อ :
  อื่นๆ
* ชื่อ :
* นามสกุล :
เลขที่บัตรประชาชน :
E-mail :
 
  1.ข้อมูลด้านการเงิน

 สำหรับบุคคลธรรมดา  สำหรับนิติบุคคล
1.1 รายได้ของผู้ลงทุนโดยประมาณ


1.2 รายจ่ายและภาระทางการเงินของผู้ลงทุนโดยประมาณ


1.3 ทรัพย์สินของผู้ลงทุนมูลค่าประมาณ (รวมสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เงินฝาก และเงินลงทุนต่างๆ)


1.4 มูลค่าเงินลงทุนที่ท่านประสงค์จะมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บริหารเงินลงทุนของท่าน


 
  2. ความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน
2.1 ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ เช่น ตั๋วเงิน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นและ กองทุนรวม ฯลฯ อยู่ในระดับใด
ไม่รู้เลย
รู้น้อย
รู้ปานกลาง
รู้ค่อนข้างดี
รู้ดีมาก
2.2 ท่านมีประสบการณ์ในการลงทุนประเภทใดบ้าง (ขอให้เลือกตอบข้อเดียวที่มีคะแนนสูงสุด)
เงินฝาก
พันธบัตรรัฐบาล / พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
หุ้นกู้ หรือ กองทุนตราสารหนี้
หุ้น หรือ กองทุนตราสารทุน หรือกองทุนผสม หรือกองทุนผสมแบบยืดหยุ่น
หลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
2.3 ท่านมีความเห็นอย่างไรกับคำกล่าวต่อไปนี้
   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย    ไม่แน่ใจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุน
การลงทุนในกองทุนรวมทำให้เกิดการกระจายการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงได้ดีกว่าการลงทุนหลักทรัพย์ใดเพียงหลักทรัพย์เดียว  
โดยทั่วไปการลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้น ถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร / หุ้นกู้
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเลย
พันธบัตรรัฐบาลมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน
อัตราผลตอบแทนมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับความเสี่ยง กล่าวคือ ความเสี่ยงสูง อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังก็จะสูง
ผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อ ในการพิจารณาเลือกการลงทุน
อัตราเงินเฟ้อไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกการลงทุน
โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีอายุน้อยจะสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากกว่าผู้มีอายุมากเนื่องจากมีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวกว่า
ผู้ลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทใด จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารนั้น
ผู้ลงทุนในหุ้นของบริษัทใด จะมีสถานะเป็นเจ้าของบริษัทนั้น
ผู้ลงทุนควรที่จะสำรองเงินไว้เผื่อฉุกเฉินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนนำเงินที่เหลือไปลงทุน
การกำหนดวัตถุประสงค์การลงทุนที่ชัดเจนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ลงทุนเลือกการลงทุนที่เหมาะกับตนเองได้
 
  3. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายในการลงทุน
3.1 โปรดเลือกข้อที่อธิบายวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการลงทุนครั้งนี้ของท่านเพีย3.1 โปรดเลือกข้อที่อธิบายวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการลงทุนครั้งนี้ของท่านเพียงข้อเดียว
เน้นรักษาเงินต้นเป็นหลัก ถึงแม้ผลตอบแทนจากการลงทุนจะอยู่ในระดับต่ำ
ให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประมาณ 1% - 2 %
ให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประมาณ 2% - 3%
ต้องการลงทุนในหุ้น แต่ถ้าตลาดหุ้นมีแนวโน้มไม่ดี ให้ลดการลงทุนหุ้นไปลงทุนในเงิน
ฝากตราสารหนี้และพันธบัตร เพื่อรอการลงทุนในหุ้นต่อไปเมื่อเห็นแนวโน้มหุ้นจะดีขึ้น
  ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเทียบเท่าหรือมากกว่าผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์
หรือดัชนีอ้างอิง
3.2 กรอบระยะเวลาการลงทุนที่ท่านต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 3.2 กรอบระยะเวลาการลงทุนที่ท่านต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ต่ำกว่า 1 ปี
1 – 2 ปี
2 – 3 ปี
3 – 5 ปี
5 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
 
  4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
4.1 เมื่อลงทุนแล้ว ท่านจะมีลักษณะใด 4.1 เมื่อลงทุนแล้ว ท่านจะมีลักษณะใด
รับการขาดทุนไม่ได้เลย
กลัวขาดทุนพอๆ กับกลัวไม่ได้กำไร
ต้องทำกำไรให้ได้
4.2 สมมุติว่าท่านลงทุนกับกองทุนของเอ็มเอฟซี ครั้งนี้แล้ว ผ่านไป 2 เดือน ปรากฏว่ากองทุนที่ท่านลงทุนมีมูลค่าลดลง 10%
(เช่น ลงทุน 100 บาท ผ่านไป 2 เดือน เหลือมูลค่า 90 บาท) ท่านจะทำอย่างไร (เช่น ลงทุน 100 บาท ผ่านไป 2 เดือน เหลือมูลค่า 90 บาท) ท่านจะทำอย่างไร
ขายทิ้งทั้งหมด เพราะกลัวจะขาดทุนมากกว่านี้
ขายออกบางส่วน และรอดูสถานการณ์ต่อไป
อยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไร
ซื้อเพิ่มในราคาที่ถูกกว่าเดิม
4.3 สมมุติว่าท่านจัดสรรเงินเพื่อลงทุนครั้งนี้ 100,000 บาท แผนการลงทุนแบบใดที่ท่านคิดว่าจะลงทุน
แผนการลงทุน ผลตอบแทนตามสภาวการณ์ต่างๆ
สถานการณ์ปกติ สถานการณ์ดีมาก สถานการณ์เลวร้าย
 แผนที่ 1 กำไร 3,000 กำไร 4,000 ขาดทุน 500
 แผนที่ 2 กำไร 4,000 กำไร 8,000 ขาดทุน 1,000
 แผนที่ 3 กำไร 6,000 กำไร 15,000 ขาดทุน 8,000
 แผนที่ 4 กำไร 9,000 กำไร 25,000 ขาดทุน 12,000
 แผนที่ 5 กำไร 12,000 กำไร 43,000 ขาดทุน 24,000
 แผนที่ 6 กำไร 13,000 กำไร 50,000 ขาดทุน 28,000
 
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดในการลงทุนหรือความต้องการพิเศษ
5.1 ท่านมีข้อจำกัดเฉพาะการลงทุนหรือความต้องการพิเศษ หรือไม่ 5.1 ท่านมีข้อจำกัดเฉพาะการลงทุนหรือความต้องการพิเศษ หรือไม่
ไม่มี
มี
- *ข้อคำนึงทางด้านภาษี 
-
อื่นๆ ได้แก่
5.2 ท่านมีข้อจำกัดเฉพาะการลงทุนหรือความต้องการพิเศษ หรือไม่ 5.2 ท่านมีข้อจำกัดเฉพาะการลงทุนหรือความต้องการพิเศษ หรือไม่
ต้องถอนการลงทุนครั้งนี้ทั้งหมด
ถอนการลงทุนบางส่วน
ไม่จำเป็นต้องถอนการลงทุน เพราะมีเงินสำรองอื่นอยู่แล้ว
 
 
 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-2000
โทรสาร. 0-2649-2100
e-mail:[email protected]