บริการของ MFC

1. การจัดการกองทุนรวม
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน” ตามใบอนุญาตเลขที่ 103/2518 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518 ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริหารจัดการกองทุนกองทุนรวมทุกประเภทรวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) ในปี 2527 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัททำหน้าที่บริหารกองทุนและดูแลงานด้านระบบทะเบียนสมาชิกให้กับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย อาทิ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน บริษัทมีรูปแบบกองทุนหลายประเภทที่มุ่งเน้นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้ การให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน การรับโอนกองทุน (เปลี่ยนผู้จัดการกองทุน) การจัดทำข้อบังคับกองทุน การดำเนินการยื่นจดทะเบียนกองทุนต่อนายทะเบียน และการจัดทำเอกสารต่างๆ ของกองทุนตามข้อตกลง และภายใต้ข้อกำหนดของกฏหมาย หรือกฏระเบียบของนายทะเบียน

          • บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่ปี 2527 จำนวนนายจ้างกว่า 770 ราย และจำนวนสมาชิกกว่าสองแสนราย
          • ได้รับรางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นประจำปี 2555 ประเภทกองทุนร่วม (Pooled Fund) รับโล่พระราชทาน
             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดกองทุนดีเด่น ครั้งที่ 1 ปี 2555 โดยสมาคม
             กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (AOP) ประเภทมาสเตอร์ ฟันด์,ขนาดกองทุนมากกว่า 5 พันล้านบาท และขนาดกองทุน 1-5 พันล้านบาท
          • ลูกค้าภายใต้การดูแล อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน),
            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด,
            บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน),การท่าเรือแห่งประเทศไทย , โรงานยาสูบ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
            ของส่วนราชการ (กสจ.), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ฯลฯ 

3. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ( Private Fund)
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2540 ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะขยายการให้บริการแก่นักลงทุนในรูปแบบต่างๆ กองทุนส่วนบุคคลเป็นกองทุนที่สามารถกำหนดรูปแบบการลงทุนให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งได้แก่ บุคคลธรรมดาทั่วไป นิติบุคคล รวมถึงคณะบุคคลทั้งชาวไทยและต่างประเทศบริหารและจัดพอร์ตการลงทุนตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุนตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของลูกค้า โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า

4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน (Property and Infrastructure Fund / REITs)
    • ระดมเงินทุนเพื่อลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
    • ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, โครงสร้างพื้นฐานและREITs
    • เป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน
    • บริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, โครงสร้างพื้นฐาน
    • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การดูแล
             alt MNIT (MFC-Nichada Thani Property Fund)
             alt MNRF (Multi-National Residence Fund)
             alt MNIT2 (Nichada Thani Property Fund 2)
             alt M-STOR (MFC-Strategic Storage Fund)
             alt M-AAA (MFC Amazing A-la Andaman Property Fund)
             alt M-II (MFC Industrial Investment Property and Leasehold Fund)

5. การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัทได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลังในปี 2525 และจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2536

บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด ( MFC Advisory Company Limited) ให้บริการ

เป็นที่ปรึกษาโครงการด้านการเงินและการระดมทุน  

         1. การระดมทุน –ให้คำแนะนำในการจัดหาแหล่งเงินทุนส่วนบุคคลประเภทต่างๆ (venture growth capital, project equity,
             pre-IPO equity, co-investment syndication, mezzanine debt และอื่นๆ) 

         2. ปรับโครงสร้างหนี้ – วิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดทำแผนการปรับโครงสร้างหนี้ และจัดหาแหล่งเงินกู้ใหม่ 
         3. ประเมินมูลค่ากิจการ - จัดทำแบบจำลองทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่ากิจการ และ/หรือมูลค่าหุ้น
         4. การซื้อและควบรวมกิจการ (M&A) - สอบทานบริษัทเป้าหมาย ให้คำแนะนำในการซื้อและควบรวมกิจการ สอบทานบริษัทเป้าหมาย 
             และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อซื้อกิจการ 
         5. สินเชื่อโครงการ (Project Finance) - จัดทำสารสนเทศ (IM) ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และจัดหาวงเงินสินเชื่อ/สินเชื่อร่วมจาก
             สถาบันการเงิน และ แหล่งเงินทุนอื่นๆ 
         6. บริการที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไปสำหรับกิจการ  

เกี่ยวกับ MFC