ประวัติความเป็นมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศจดทะเบียนประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่า "บริษัท กองทุนรวม จำกัด" โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งให้เป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนร่วมในการระดม เงินออมจากประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ทั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation หรือ IFC) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท "กิจการจัดการลงทุน" เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วย

  กระทรวงการคลัง

  ธนาคารออมสิน

  บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ในปี 2536 บริษัทได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์และได้ รับความเห็นชอบการจดทะเบียนดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2536 และในปี 2544 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม "บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด (มหาชน)" เป็นชื่อใหม่ "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 ทั้งนี้ เพื่อให้ชื่อของบริษัทสะท้อนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนที่ชัดเจน มีความโดดเด่น และเป็นที่จดจำได้ง่ายสำหรับลูกค้าและนักลงทุนทั่วไป ในขณะเดียวกันบริษัทได้ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทใหม่ในโอกาสนี้ด้วย
ประวัติความเป็นมาของบริษัท

เกี่ยวกับ MFC