กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

กองรีท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน


กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองรีท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองรีท คือ เครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle)  สำหรับนักลงทุนรายย่อย และ/หรือ นักลงทุนสถาบันซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน (บลจ.) จะระดมเงินจากนักลงทุนกลุ่มดังกล่าว ไปลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพและมุ่งเน้นบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในรูปค่าเช่า เพื่อแบ่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปของเงินปันผลต่อไป

เอ็มเอฟซีเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม ให้บริการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่มีการอนุญาตให้จัดตั้งกองทุนประเภทนี้ในปีพ.ศ. 2540 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้บริหารกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มาแล้วกว่า 30 กองทุน และสามารถจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทกอง 1 ได้ถึง 7 กองทุน และกองรีท 1 กองทุน โดยในปี 2558 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้นประมาณ 19,332 ล้านบาท 

นอกจากนี้ทีมบริหารกองทุนประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี อีกทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เอ็มเอฟซี มีศักยภาพในการเลือกสรรอสังหาริมทรัพย์และการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ของนักลงทุนจะได้รับการดูแลคุ้มครองเป็นอย่างดีและเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย