บริษัทหลักทรัพย์

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

เลขที่ 401-407 มุมถนนแปลงนาม ถนนเยาวราช สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0-2225-0202

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ปท) จำกัด

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2,3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2670-8649 (ฝ่าย Private Investment)

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

989อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-7000

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

130 -132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น2,3และทาวเวอร์ 3 ชั้น 15, 19 22 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8000

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

19 อาคาร 3 ชั้น 20-21 101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1000

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 18 และ 25 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9500

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ชั้น 8-9 ,15-17,21 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5555

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17,20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2684-8888

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 11 ห้อง 1102, ชั้น 14 ห้อง 1404 และชั้น 15 อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2635-1700, 0-2268-0999

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระรามที่1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5000

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5800

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2680-1000 (ลูกค้าสัมพันธ์) ,0-2680-1111

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น14, 18และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8888

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777 , 0-2618-1000

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-7000

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 5

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 8และชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด(มหาชน)

942/170-171 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2660 6677

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2659 7000

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 – 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000, 02-287-6000

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 9, 12A-18, 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2305-9000

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2351 1800

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน)

ชั้น 8, 10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2088-9999

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้นที่ 11,12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-8200100

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น M 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2352-5100

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

888/1 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 02-508-1567

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2009-8888

บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-095-8999

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-022-1499

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจัสท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401-1402 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-680-5033-5

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

10/39 อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น 1เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-430-6543

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ถนนสุขุมวิท21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
email: [email protected]

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด

400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
email: [email protected]

บล. เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

383 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2861-5508

บริษัท หลักทรัพย์บลูเบลล์ จำกัด

เลขที่1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-249-2999