กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

icon-pvd-service1

ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดตั้งและ/หรือโอนย้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

icon-pvd-service2

ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน แก่คณะกรรมการ กองทุนและสมาชิก

icon-pvd-service3

ทำหน้าที่บริหารเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และ นโยบายของคณะกรรมการกองทุน

icon-pvd-service4

จัดทำรายละเอียดส่วนของสมาชิกและนายจ้าง รายงานแสดงการจัดการกองทุน พร้อมรายละเอียดประกอบ

icon-pvd-service5

จัดทำรายละเอียดพร้อมเช็คจ่ายคืนเงินกองทุนแก่สมาชิกที่ลาออกประจำเดือน รวมทั้งนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่ง สรรพากร

icon-pvd-service6

จัดทำรายงานสรุปยอดเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของสมาชิกรายบุคคลทุก 6 เดือน

icon-pvd-service7

จัดทำรายงานแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี

icon-pvd-service8

จัดเตรียมเอกสาร และสถานที่
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีกองทุน

icon-pvd-service9

นำส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมรายงานการประชุมใหญ่เสนอต่อนายทะเบียน กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ