กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเดี่ยว (Single Fund)

เป็นกองทุนขนาดใหญ่ที่มีนายจ้างเพียงรายเดียว เหมาะสำหรับองค์กรที่มีเงินกองทุนขนาดใหญ่ ทำให้สามารถกระจายการลงทุนในหลายประเภทของหลักทรัพย์และสถาบันผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงที่กองทุนยอมรับ โดยจะมีข้อบังคับและนโยบายการลงทุนเป็นการเฉพาะของกองทุนนั้นๆ

กองทุนร่วม (Pooled Fund)

เอ็มเอฟซี ได้จัดทางเลือกสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ Pooled Fund ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จะประกอบด้วยนายจ้างหลายราย เข้ามาร่วมลงทุนในกองทุนเดียวกัน ซึ่งจะทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า จากกองทุนที่มีขนาดใหญ่ สามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้มากกว่า ลดค่าใช้จ่ายของกองทุน เช่น ค่าสอบบัญชี ค่าจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน โดยเอ็มเอฟซี ได้มีการจัดทำนโยบายการลงทุนที่หลากหลายให้สมาชิกกองทุนเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนของสมาชิกที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับการเลือกนโยบายการลงทุนด้วยตนเอง (Employee’s Choice) โดยมีนโยบายการลงทุนดังต่อไปนี้

ต่ำสูง

โอกาสขาดทุนเงินต้น

เสี่ยงต่ำ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมา