กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รางวัลการันตีผลงาน


• กว่า 38 ปี ลูกค้ามอบความไว้วางใจให้ เอ็มเอฟซี ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำให้เราตระหนักดีว่าคณะกรรมการและ สมาชิกกองทุนไว้วางใจและมอบภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ให้บริษัทจัดการคือ การบริหารเงินกองทุนให้งอกเงยสม่ำเสมอ และบริหารความเสี่ยงในระดับที่กองทุนยอมรับได้

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมูลค่า 118,308.55 ล้านบาท รวมถึงสมาชิกกองทุนจำนวนกว่า 352,355 คน (ข้อมูลเมื่อ 31 ธันวาคม 2565) ทำให้เอ็มเอฟซี ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาทีมงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทำงานและระบบงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และตรวจสอบได้ ส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเสริมสร้างทีมงานที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารกองทุน และการบริการกองทุนให้เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของลูกค้าตลอดเวลา


บลจ. เอ็มเอฟซี คว้า 2 รางวัล การันตีความเเข็งเเกร่ง

SET AWARDS 2019

image-pvd-reward

ด้านการให้ความรู้แก่สมาชิก

– จัดการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก เกี่ยวกับการออมผ่านระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การบริหารเงินหลังเกษียณ ความรู้เรื่องภาษีอากรตามความเหมาะสม หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด
– มีการเดินสายพบปะ ประชาสัมพันธ์สมาชิกตามสถานที่ต่างๆ เพื่อบรรยายให้ข้อมูลที่สำคัญให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– เผยแพร่บทความ Wealth Journal MFC Weekly Report และ Fund Fact Sheet ให้แก่กรรมการกองทุน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนแก่กรรมการ และเผยแพร่ต่อสมาชิกทุกเดือน

ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

– จัดให้มีการบริการข้อมูลแก่สมาชิกและคณะกรรมการ อย่างเป็นระบบในหลายช่องทาง เช่น ระบบ internet , ระบบ Call Center , และผ่าน Social Media และ MFC Wealth
– จัดส่งข้อมูลยอดเงินสมาชิกรายบุคคลเพื่อใช้สำหรับสื่อสารกับสมาชิกผ่าน Internet ขององค์กร

จัดทำข้อมูลให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุน

– แสดงรายงานสถานะของ Portfolio รายละเอียดการซื้อขายหลักทรัพย์ ในทุกสิ้นวัน โดยการรายงานดังกล่าวจะจัดส่งให้โดยอัตโนมัติทาง Email ในวันถัดไป ตาม Email Address ที่คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้กำหนดเพื่อใช้ในการกำกับและติดตามและตรวจสอบตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
– จัดส่งข้อมูลยอดเงินสมาชิกรายบุคคลเพื่อใช้สำหรับสื่อสารกับสมาชิกผ่าน Internet ขององค์กร
– มีการจัดทำสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุน ด้านภาษีอากร และด้านอื่น ๆ แก่สมาชิก เช่น การจัดทำ Video Clip , แผ่นพับ , ป้ายผ้าใบประชาสัมพันธ์