รายละเอียดข้อมูลกองทุนรวม

รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ดาวน์โหลดเอกสาร

มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

ราคาขาย

ราคาซื้อคืน

ระดับความเสี่ยงกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

|
|
|
|
กรรมสิทธิสมบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
100,000,000 บาท
20 บาท/หุ้น

นโยบายการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนของทรัพย์สินลงทุน