แบบประเมินความเสี่ยง

ตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้

คะแนนที่ได้
คุณเป็นนักลงทุนแบบไหน
ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่คุณลงทุนได้
ต่ำกว่า 15 คะแนน
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน
มากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อยไม่ต้องการความเสี่ยงและวัตถุ
ประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ
ระดับ 1

และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 2-8 ได้แต่
ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด

15 – 21 คะแนน
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ จัดเป็นนักลงทุน
ที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกปิดเงินลงทุน โดยมุ่งหวังผลตอบแทน
สม่ำเสมอจากการลงทุ
ระดับ 1 – 4

ละสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 5-8 ได้แต่
ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด

22 – 29 คะแนน
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง สามารถยอมรับ
มูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้
ระดับ 1 – 5

และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6-8 ได้แต่
ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด

30 – 36 คะแนน
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ท่านสามารถรับความผันผวนของ
ตลาดได้และยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุน
และผลตอบแทนในระยะยาว
ระดับ 1 – 7

และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 8 ได้แต่
ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด

37 คะแนน
เสี่ยงในระดับที่สูงได้ ยอมรับการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญได้ หากมี
โอกาศได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุน
ระดับ 1 – 8
ระดับความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง
ประเภทกองทุน
1
ความเสี่ยงต่ำ กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ
2
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ กองทุนรวมตลาดเงิน
3
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ กองทุนรวมตราสารหนี้
5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง กองทุนรวมผสม
6
ความเสี่ยงสูง กองทุนรวมตราสารทุน
7
ความเสี่ยงสูง กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
8
ความเสี่ยงสูงมาก กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

การประเมิน Risk Profile ของนักลงทุนและกองทุนที่เหมาะสม ณ แต่ละระดับความเสี่ยง

FX1
การป้องกันความเสี่ยง 100 %
FX2
มีการป้องกันความเสี่ยงบางส่วน
FX3
มีการป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
FX4
ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง
FX5
มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ