การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48

 เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48

           เนื่องด้วยจะมีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)