เนื่องจากสถานการณ์ของCOVID-19 บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) จึงมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงาน Work From Home จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

เนื่องจากสถานการณ์ของCOVID-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ความร่วมมือกับภาครัฐในการช่วยลดการแพร่ระบาดดังกล่าว บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) จึงมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงาน Work From Home จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

ลูกค้ากองทุนรวม ติดต่อ: 02-649-2000 กด 0 email: [email protected]

ลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ติดต่อสอบถามเรื่อง การจัดตั้งกองทุน แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับกองทุน กรรมการกองทุน และปรึกษาเรื่องการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ติดต่อ: 02-649-2206-2219 email: [email protected]

ติดต่อสอบถามเรื่อง การแจ้งลาออก การขอถอนเงินกองทุน ถามเรื่องวันรับเงินกองทุน การส่งเงินกองทุน การคงเงิน การรับเงินเป็นงวด ลืมรหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ขอใบรับรองยอดเงิน ติดต่อ: 02-649-2008-2010, 2099  email: [email protected]

ในเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 8:30-17:00 น