MFC’ ออก ‘M-META’ กองทุนแรกของไทยที่ลงทุนใน Metaverse เล็งสร้างผลตอบแทนจับกระแสโลกเสมือนจริงแห่งอนาคต IPO: 13 – 20 ธ.ค. นี้

 

         จากเทคโนโลยีของโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้พฤติกรรมและกิจกรรมการใช้ชีวิตของคนปรับเปลี่ยนไป ในขณะที่การติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนสามารถทำได้หลากหลายช่องทางภายในเวลาอันรวดเร็ว ภาพจินตนาการถึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในอนาคตจึงไม่ใช่แค่จินตนาการอีกต่อไปเมื่อ ‘Metaverse’ หรือโลกเสมือนจริงเกิดขึ้น ที่พาผู้คนหรือผู้ใช้งานสามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่น การปฏิสัมพันธ์ การเล่นเกมออนไลน์  การทำงานร่วมกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี การใช้ความเป็นจริงเสมือน (VR) หรือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR) จากข้อมูล (ณ วันที่ 4 ก.ค. 64 ) ของ Bloomberg ได้ประมาณการว่าขนาดของตลาด Metaverse จะมีมูลค่าสูงถึง แปดแสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2024 และเพิ่มเป็น 1.5 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2030 (ข้อมูล) ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่ไม่ควรมองข้ามในโลกแห่งอนาคต

 

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศเล็งเห็นโอกาสด้านการลงทุนดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ “Metaverse” โดยตรง เป็นกองทุนแรกของไทย กองทุนเปดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้ (MFC Metaverse Equity Fund) หรือ M-META ลงทุนในโลกเสมือนจริงแห่งอนาคต แต่ได้รับผลตอบแทนจริงในโลกปัจจุบัน M-META มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Roundhill Ball Metaverse ETF (META ETF)  (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็น ETF กองทุนแรกในสหรัฐอเมริกาที่ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Metaverse โดยตรงด้วยวิธีการประเมินอนาคตของบริษัทประเภทต่างๆที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Metaverse และจัดสรรน้ำหนักลงทุนตามสัดส่วนของรายได้และผลกำไรที่ยึดโยงกับ Metaverse  

 

            กองทุนหลักจะลงทุนตาม Metaverse Market Map (การจัดกลุ่มประเภทธุรกิจจากการประเมินความเชื่อมโยงที่มีต่อ Metaverse) ที่คณะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดรายละเอียดการคาดการณ์ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้อง และได้ประโยชน์จาก Metaverse ในอนาคต โดยพิจารณาข้อมูลจากการบริษัทและการยื่นจดสิทธิบัตรการประเมินอุตสาหกรรมของหน่วยงานอื่น ข้อมูลการใช้งานและตัวชี้วัดของหน่วยงานอื่น การอัพเดททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอของผู้บริหารในบริษัทดังกล่าว และการสัมภาษณ์ผู้บริโภค  ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญมีการติดตาม ทบทวน ปรับ Metaverse Market Map ทุกไตรมาส ตามการพัฒนาการบริษัท เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค  

           

            M-META จึงเป็นการลงทุน เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจ Metaverse ในระยะยาวอย่างแท้จริง และครอบคลุม 7 ประเภทธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse Ecosystem ที่ได้รับประโยชน์จากกระแสเงินลงทุนสร้างโลกเสมือนจำนวนมหาศาลจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คลาวด์ ระบบการจ่ายเงิน เครือข่ายเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูล เกมและคอนเท้นต์ที่อยู่ใน Metaverse สินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ บนระบบและแพลตฟอร์ม Metaverse  

 

ตัวอย่างหุ้นบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับ Metaverse ที่ M-META จะลงทุน อาทิ Nvidia: ผู้ผลิตการ์ดจอ หรือหน่วยประมวลผลทางด้านกราฟฟิก, Roblox: แพลตฟอร์มเกมออนไลน์, META Platforms (Facebook เดิม) แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์อันดับหนึ่งของโลก, Tencent: ให้บริการเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน เกมออนไลน์, Coinbase: แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล, Alibaba: บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษฺใหญ่ของจีน และ Square: บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินในสหรัฐฯ เป็นต้น จากตัวอย่างดังกล่าว แต่ละบริษัทต่างเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงประสบความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจและได้รับประโยชน์ในธุรกิจเกี่ยวข้อง Metaverse ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต

 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้ (MFC Metaverse Equity Fund) หรือ M-META เป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภท Feeder Fund ลงทุนในหน่วยลงทุน (ตามนโยบาย) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กำหนดเงินทุนโครงการ 10,000 ล้านบาท ไม่มีนโยบายจ่ายปันผลและไม่กำหนดอายุโครงการ ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 6 กำหนดราคาซื้อขายขึ้นต่ำครั้งแรกและครั้งต่อไปที่ 1,000 บาท จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2564

 

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรือได้รับเงินคืนต่ำว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com